Saturday, April 20, 2019
Download Font
Minimize

If you have any trouble in viewing this site in Tamil, Please Download Tamil Font


Syndicate  Print  

Basic Prayers - Tamil
Minimize

திருமறைச் சுவடி

(திருத்திய பதிப்பு) 

கத்தோலிக்கத் திருச்சபையின் அடிப்படை மறைக்கல்வி

 

Jesus Teaches

 

 புதிய குறிப்பிடம்

2007 பதிப்பு

  

திருமறைச் சுவடி

I - ÁÉ¢¾ Å¡ú쨸Ôõ ¸¼×Ùõ 

1.      ¸¼×¨Ç ¿¡õ ±ùÅ¡Ú «¨¼ÂÄ¡õ?.

2.      ¸¼×¨Ç ¿¡õ ±ùÅ¡Ú «È¢óЦ¸¡ûÇ ÓÊÔõ?  

3.      ¸¼×¨Ç ¿¡õ ²ý «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ? 

4.      ¸¼×¨Ç ¿¡õ ±ùÅ¡Ú «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ? 

5.      ¸¼×û ¿õÁ¢¼õ Å¢ÕõÒÅÐ ±ýÉ?.

6.      ±øÄ¡ ÁÉ¢¾¨ÃÔõ ¿¡õ ²ý «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ? 

7.      ¿¡õ ÁüÈÅ÷¸¨Ç ±ùÅ¡Ú «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ? 

II - Á£ðÒìÌò ¾Â¡Ã¢ôÒ  

8.      «¨Éò¨¾Ôõ À¨¼ò¾Å÷ ¡÷?.

9.      ¸¼×Ç¢ý Á¢¸î º¢Èó¾ À¨¼ôÒ¸û ±¨Å? 

10.    Å¡Éà¾÷ ±ýÀÅ÷ ¡÷?.

11.    «Ä¨¸¨Âô ÀüÈ¢ ¿¡õ «È¢ÅÐ ±ýÉ? 

12.    ¸¼×û ¯Ä¨¸ ±¾ü¸¡¸ô À¨¼ò¾¡÷? 

13.    ¸¼×û ÁÉ¢¾¨Ã ±ùÅ¡Ú À¨¼ò¾¡÷?.

14.    ¸¼×û ÁÉ¢¾¨Ã ±¾ü¸¡¸ô À¨¼ò¾¡÷? 

15.    ¦ÀÕ Á¸¢úÅ¢ø Àí̦¸¡ûÇì ¸¼×û ÁÉ¢¾ÕìÌ «Ç¢ò¾ ¦¸¡¨¼ ±ýÉ? 

16.    ÁÉ¢¾÷ þó ¿¢¨Ä¨Â ±ùÅ¡Ú þÆó¾É÷? 

17.    Ó¾ø ¦Àü§È¡Ã¢ý À¡Åò¾¢É¡ø ÁÉ¢¾÷ ¦ÀüÈ ¾ñ¼¨É ¡Ð? 

18.    À¡Å ¿¢¨Ä¢§Ä§Â ¸¼×û ÁÉ¢¾¨Ã Å¢ðÎÅ¢ð¼¡Ã¡? 

III - þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ¯Ä¸ Á£ðÀ÷ 

19.    ¸¼×û Å¡ì¸Ç¢ò¾ Á£ðÀ÷ ¡÷?

20.    þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ±ýÛõ ¦ÀÂÕìÌô ¦À¡Õû ±ýÉ? 

21.    þ§ÂÍ ±ó¾ ¿¡ðÊø À¢Èó¾¡÷?.

22.    þ§ÂÍ ±ó¾ °Ã¢ø À¢Èó¾¡÷?.

23.    þ§ÂÍÅ¢ý ¾¡ö ¡÷?.

24.    þ§ÂÍ ¸ýÉ¢ Áâ¡Ţ¼õ ±ôÀÊô À¢Èó¾¡÷? 

25.    þ§ÂÍÅ¢ý ¾ó¨¾ ¡÷?.

26.    þ§ÂÍÅ¢ý ÌÆó¨¾ô ÀÕÅõ ÀüÈ¢ ¿¡õ «È¢ÅÐ ±ýÉ? 

27.    þ§ÂÍ ¾¢ÕÓØìÌô ¦Àüȡá?.

28.    ¡â¼õ ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ¡÷?.

29.    þ§ÂÍ ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ×¼ý ±ýÉ ¿¢¸úó¾Ð? 

30.    þó¾ ¿¢¸ú¢ĢÕóÐ ¿¡õ ±ýÉ «È¢óЦ¸¡û¸¢ý§È¡õ?  13

31.    ¾ó¨¾ ¸¼×Ç¡?. 13

32.    Á¸ý ¸¼×Ç¡?. 13

33.    ࠬŢ¡÷ ¸¼×Ç¡?. 13

34.    þõ ãÅÕõ ãýÚ ¸¼×Ç¡, ´§Ã ¸¼×Ç¡?  13

35.    ±ôÀÊ ´§Ã ¸¼×û?. 13

36.    þ§ÂÍ ¾õ Á£ðÒô À½¢ìÌò Ш½Â¡¸ ¡¨Ãò §¾÷óЦ¸¡ñ¼¡÷?  13

37.    ¸¼×Ç¢ý «ý¨Àô ÀüÈ¢ þ§ÂÍ ÜÚÅÐ ±ýÉ?  14

38.    À¢È÷ «ý¨Àô ÀüÈ¢ þ§ÂÍ ÜÚÅÐ ±ýÉ?  14

39.    ¾¡õ ¸¼×Ç¢ý Á¸ý ±ýÀ¨¾ þ§ÂÍ ±ùÅ¡Ú ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢É¡÷?  14

40.    þ§ÂÍ ¦ºö¾ Ó츢ÂÁ¡É «Õõ «¨¼Â¡Çí¸û ¡¨Å?  14

41.    ¬¸§Å, þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ¡÷?. 15

42.    þ§ÂÍ ±ùÅ¡Ú ¿õ¨Á Á£ð¼¡÷?. 15

43.    þ§ÂÍ ¿Á측¸ «ÛÀÅ¢ò¾ Ó츢ÂÁ¡É À¡Î¸û ¡¨Å?  15

44.    º¢Ö¨Åî º¡§Å¡Î þ§ÂÍÅ¢ý Å¡ú× ÓÊóÐŢ𼾡?  16

45.    ¯Â¢÷ò¾ þ§ÂÍ Å¢ñ§½üÈõ «¨¼Ôõ Ũà ±ýÉ ¦ºö¾¡÷?  16

46.    þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý À¡Š¸¡ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?  16

47.    ¸¢È¢Š¾ÅÕ¨¼Â À¡Š¸¡ ±ýÀÐ ±ýÉ?  16

48.    þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ Å¢ñ½¸õ ¦ºýÈ Àò¾¡õ ¿¡û ¡¨Ã «ÛôÀ¢É¡÷?  16

49.    þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ þô¦À¡ØÐ ±í§¸ þÕ츢ȡ÷?  16

50.    ࠬŢ¡÷ ¡÷?. 17

51.    ࠬŢ¡÷ ¾¢ÕÀ¢ø ±ùÅ¢¾õ ¦ºÂÄ¡üÚ¸¢È¡÷?  17

52.    ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅâ¼ò¾¢Öõ ࠬŢ¡÷ ±ýÉ ¦ºö¸¢È¡÷?  17

53.    ࠬŢ¡÷ Á£Ð ¿ÁìÌûÇ ¸¼¨Á ±ýÉ?  18

54.    ¾¢ÕÀ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 18

55.    ¾¢ÕÀ¨Â ²üÀÎò¾¢ÂÅ÷ ¡÷?. 18

56.    ¾¢ÕÀìÌò ¾¨ÄÅ÷ ¡÷?. 19

57.    þ§ÂÍ ¾ÁìÌô À¢ý ¾¢Õº¨ÀìÌò ¾¨ÄÅḠ¡¨Ã ¿¢ÂÁ¢ò¾¡÷?  19

58.    ¾¢Õòà¾÷ §ÀÐÕÅ¢ý ÅÆ¢ò§¾¡ýÈø¸û ¡Å÷?  19

59.    ¾¢Õòà¾÷¸Ç¢ý ÅÆ¢ò§¾¡ýÈø¸û ¡Å÷?  19

60.    ¯Ä¸ò¾¢ø ¾¢ÕÀ ¬üÚõ À½¢¸û ¡¨Å?  19

61.    ¾¢ÕÀ¢ý ¯ÚôÀ¢É÷ ±ýÛõ ӨȢø ¿ÁìÌûÇ ¸¼¨Á ±ýÉ?  19

62.    ¾¢ÕŢŢĢÂõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 20

63.    ¾¢ÕŢŢĢÂò¾¢ý þÕ ¦ÀÕõ À¢Ã¢×¸û ¡¨Å?  20

64.    À¨Æ ²üÀ¡ðÊø ±ò¾¨É áø¸û ¯ûÇÉ?  20

65.    À¨Æ ²üÀ¡Î ¿ÁìÌì ÜÚõ ¦ºö¾¢ ±ýÉ?  20

66.    Ò¾¢Â ²üÀ¡ðÊø ±ò¾¨É áø¸û ¯ûÇÉ?  20

67.    ¿ü¦ºö¾¢ áø¸û ¡¨Å?. 20

68.    Ò¾¢Â ²üÀ¡Î ¿ÁìÌì ÜÚõ ¦ºö¾¢ ±ýÉ?  21

69.    ¾¢ÕÅÕûº¡¾Éõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 21

70.    ¾¢ÕÅÕûº¡¾í¸û ±ò¾¨É?. 21

71.    «¨Å ¡¨Å?. 21

72.    ¾¢ÕÅÕûº¡¾Éí¸û ÅƢ¡¸ ¿¡õ ±ýÉ ¦ÀÚ¸¢§È¡õ?  22

73.    ¾¢ÕÓØìÌ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 22

74.    ¯Ú¾¢â;ø ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 22

75.    ࠬŢ¡÷ ¿ÁìÌ ±ùÅ¡Ú ¯¾×¸¢È¡÷?  22

76.    ࠬŢ¡âý ¦¸¡¨¼¸û ¡¨Å?. 23

77.    ࠬŢ¡÷ Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ ¸É¢¸û ¡¨Å?  23

78.    ¿ü¸Õ¨½ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 23

79.    þ§ÂÍ ±ô¦À¡ØÐ ¿ü¸Õ¨½¨Â ²üÀÎò¾¢É¡÷?  23

80.    þ§ÂÍ ±ùÅ¡Ú ¿ü¸Õ¨½¨Â ²üÀξ¢É¡÷?  24

81.    ¾¢ÕôÀĢ¢ø þÐ ±ùÅ¡Ú ¿¢¨È§ÅÚ¸¢ÈÐ?  24

82.    þ§ÂÍ ¿ü¸Õ¨½¨Â ²ý ²üÀÎò¾¢É¡÷?  25

83.    ¿ü¸Õ¨½ Å¡í̧š÷ ±ó¾ ¿¢¨Ä¢ø þÕì¸ §ÅñÎõ?  25

84.    ¾¢ÕôÀĢ¢ø þÕ ¦ÀÕõ À̾¢¸û ¡¨Å?  25

85.    ¾¢ÕôÀĢ¢ø Àí§¸üÀÐ ±ùÅ¡Ú?. 25

86.    ´ôÒÃ× «Õûº¡¾Éõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 25

87.    ´ôÒÃ× «Õûº¡¾Éò¾¢ø Àí̦ÀÚõ Ó¨È Â¡Ð?  26

88.    §¿¡Â¢øâ;ø ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 26

89.    ÌÕòÐÅõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 26

90.    ¾¢ÕÁ½õ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 26

91.    ¯ñ¨ÁÂÉ ¸¢È¢Š¾Å Å¡ú쨸 ¿¼òÐÅÐ ±ùÅ¡Ú?  27

92.    ¿õÀ¢ì¨¸ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 27

93.    ±¾¢÷§¿¡ìÌ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 27

94.    «ýÒ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 28

95.    ¸¼×ÙìÌ ¯¸ó¾ Å¡ú쨸 ¿¼ò¾ «Å÷ ¿ÁìÌò ¾óÐûÇ ¸ð¼¨Ç¸û ¡¨Å?  28

ÀòÐì ¸ð¼¨Ç¸û:. 28

96.    ¾¢ÕÀ¢ý ´ØíÌӨȸû ¡¨Å?  29

97.    ¸¼×Ù¨¼Â ¸ð¼¨Ç¸¨ÇÔõ ¾¢ÕÀ¢ý ´ØíÌӨȸ¨ÇÔõ ¿¡õ Á£È¢É¡ø ±ýÉ §¿Õõ?. 30

98.    ±ò¾¨É Ũ¸ô À¡Åí¸û ¯ûÇÉ?. 30

99.    À¢ÈôÒ¿¢¨Äô À¡Åõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 30

100.      ¦ºÂøÅÆ¢ô À¡Åõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 30

101.      ¦ºÂøÅÆ¢ô À¡Åõ ±ò¾¨É Ũ¸ôÀÎõ?  30

102.      º¡Å¡É À¡Åõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 30

103.      «üÀ À¡Åõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 31

104.      ¾¨ÄÂ¡É À¡Åí¸û ±ò¾¨É?. 31

105.      «¨Å ¡¨Å?. 31

106.      ¾¨ÄÂ¡É À¡Åí¸ÙìÌ ±¾¢Ã¡É ¿üÀñÒ¸û ¡¨Å?  31

107.      «Õû Å¡ú× º¡÷ó¾ ãýÚ ¿üÀñÒ¸û ¡¨Å?  31

108.      ÒÉ¢¾÷¸ÙìÌ Å½ì¸õ ¦ºÖòÐÅРӨȡ?  32

109.      ÒÉ¢¾÷ Žì¸õ º¢¨Ä ÅÆ¢À¡Î ¬ÌÁ¡?  32

110.      ¿¡õ ¸¼×§Ç¡Î ¦¸¡ñÎûÇ ¿ðÒȨŠÅÇ÷ì¸ò Ш½ÒâÀ¨Å ¡¨Å?  32

111.      þ¨È§Åñ¼ø ±ýÈ¡ø ±ýÉ?. 32

112.      þ§ÂÍ ¸üÚò ¾ó¾ þ¨È§Åñ¼ø ±ýÉ?  32

113.      ¿¡õ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý º£¼÷¸Ç¡¸ Å¡úÅÐ ±ôÀÊ?  33

114.      ¸¢È¢ŠÐÅô ¦Àü§È¡Ã¢ý ¸¼¨Á ±ýÉ?  33

115.      À¢û¨Ç¸Ç¢ý ¸¼¨Á ±ýÉ?. 33

116.      ¸¢È¢Š¾Åì ÌÎõÀí¸Ç¢ý º¡ðº¢Â Å¡ú× ±ôÀÊ þÕìì¸ §ÅñÎõ?  34

117.            ¸¢È¢Š¾Å Å¡ú×ìÌî º¢Èó¾ ±ÎòÐ측ð¼¡ö Å¢Çí̧š÷ ¡Å÷?  34

¾¢ÕÁ¨Èî ÍÅÊ

I - ÁÉ¢¾ Å¡ú쨸Ôõ ¸¼×Ùõ

 

ÁÉ¢¾÷ þù×ĸ¢ø Á¸¢úº¢Â¡¸ Å¡Æ Å¢ÕõÒ¸¢ýÈÉ÷. ¯ñ¨ÁÂ¡É Á¸¢úº¢¨Âò ¾ÕÀÅÕõ, «¾üÌ °üÈ¡¸ þÕôÀÅÕõ ¸¼×§Ç. ±É§Å, ¸¼×¨Ç «¨¼Å¾¢ø¾¡ý ÁÉ¢¾÷ ¯ñ¨ÁÂ¡É Á¸¢ú¨Âô ¦ÀÈ ÓÊÔõ.

1.     ¸¼×¨Ç ¿¡õ ±ùÅ¡Ú «¨¼ÂÄ¡õ?

      ¸¼×¨Ç «È¢óÐ, «Å¨Ã «ýÒ ¦ºöÐ, «ÅÕ¨¼Â À¢û¨Ç¸Ç¡¸¢Â ±øÄ¡ ÁÉ¢¾¨ÃÔõ «ýÒ ¦ºöÐ Å¡úó¾¡ø ¿¡õ ¸¼×¨Ç «¨¼ÂÄ¡õ.

2.     ¸¼×¨Ç ¿¡õ ±ùÅ¡Ú «È¢óЦ¸¡ûÇ ÓÊÔõ?

      ¸¼×û ¾¡õ À¨¼ò¾ ¦À¡Õû¸û ÅƢ¡¸ò ¾õ¨Á ¦ÅÇ¢ôÀÎòи¢È¡÷. «Åü¨Èô À¡÷òÐ, À¨¼ò¾Å¨Ã ¿¡õ «È¢óЦ¸¡ûÇ ÓÊÔõ. º¢ÈôÀ¡¸, þ¨ÈÅÇ¢ôÀ¡Î ÅƢ¡¸×õ «Å¨Ã «È¢óЦ¸¡ûÇÄ¡õ.

3.     ¸¼×¨Ç ¿¡õ ²ý «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ?

¸¼×û ¿õ¨Áô À¨¼òÐì ¸¡òÐÅÕõ ¾ó¨¾; ¿¡õ «ÅÕ¨¼Â À¢û¨Ç¸û. ¬¸§Å ¿¡õ «Å¨Ã «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ.

4.     ¸¼×¨Ç ¿¡õ ±ùÅ¡Ú «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ?

¸¼×Ç¢ý Å¢ÕôÀôÀÊ Å¡úžý ÅƢ¡¸ ¿¡õ «Å¨Ã «ýÒ ¦ºö ÓÊÔõ.

5.     ¸¼×û ¿õÁ¢¼õ Å¢ÕõÒÅÐ ±ýÉ?

¾¡õ «Ç¢ò¾ ¸ð¼¨Ç¸ÙìÌõ ¿õ ÁÉýÚìÌõ ²üÀ ¿¡õ Å¡Æ §ÅñÎõ ±Éì ¸¼×û Å¢ÕõÒ¸¢È¡÷.

6.     ±øÄ¡ ÁÉ¢¾¨ÃÔõ ¿¡õ ²ý «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ?

¿¡õ «¨ÉÅÕõ ¸¼×Ç¢ý À¢û¨Ç¸û; þ¾É¡ø ¿¡õ «¨ÉÅÕõ º§¸¡¾Ã÷ º§¸¡¾Ã¢¸û. ¬¸§Å ¿¡õ ±øÄ¡ ÁÉ¢¾¨ÃÔõ «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ.

7.     ¿¡õ ÁüÈÅ÷¸¨Ç ±ùÅ¡Ú «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ?

¿õ ¬ñ¼Å÷ þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ¿õ¨Á «ýÒ ¦ºö¾Ð§À¡Ä ¿¡Óõ ÁüÈÅ÷¸¨Ç «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ.

 

II - Á£ðÒìÌò ¾Â¡Ã¢ôÒ

 

¿¡õ þù×ĸô À¨¼ôÀ¢§Ä «Æ¨¸Ôõ ´Øí¨¸Ôõ ¸¡ñ¸¢§È¡õ. «Åü¨Èì ¸ñÎ ¦ÀâÐõ Å¢ÂôÒ «¨¼¸¢§È¡õ. ¬É¡ø þó¾ «Æ¸¡É ¯Ä¸¢ø À¡ÅÓõ ¾£¨ÁÔõ ÐýÀÓõ þÕôÀ¨¾ì ¸¡ñ¸¢§È¡õ. þÅüÈ¢ý ¸¡Ã½ò¨¾ «È¢Â ¬Åø ¦¸¡û¸¢§È¡õ.

8.     «¨Éò¨¾Ôõ À¨¼ò¾Å÷ ¡÷?

¸¼×û.

9.     ¸¼×Ç¢ý Á¢¸î º¢Èó¾ À¨¼ôÒ¸û ±¨Å?

¯¼ø þøÄ¡¾ Å¡Éà¾Õõ, ¯¼Öõ ¬ýÁ¡×õ ¦¸¡ñ¼ ÁÉ¢¾Õõ ¬Å÷.

 

10.            Å¡Éà¾÷ ±ýÀÅ÷ ¡÷?

¸¼×¨Ç ²üÚ, «ÅÕìÌô À½¢ ¦ºöÐ, «ÅÃÐ ¦ÀÕ Á¸¢úÅ¢ø Àí̦ÀÚÅ÷¸§Ç Å¡ÉàÅ÷ ¬Å÷.

11.            «Ä¨¸¨Âô ÀüÈ¢ ¿¡õ «È¢ÅÐ ±ýÉ?

¸¼×¨Ç ²ü¸ ÁÚòÐ ¿Ã¸ò¾¢üÌî ¦ºýÈÅ÷¸§Ç «Ä¨¸ ¬Å÷.

12.            ¸¼×û ¯Ä¨¸ ±¾ü¸¡¸ô À¨¼ò¾¡÷?

¸¼×û ¾õÓ¨¼Â «ý¨ÀÔõ »¡Éò¨¾Ôõ ÅøĨÁ¨ÂÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ ¯Ä¨¸ô À¨¼ò¾¡÷. ÁÉ¢¾ÕìÌô ÀÂýÀÎõ Ũ¸Â¢ø «¾¨É «¨Áò¾¡÷.

13.            ¸¼×û ÁÉ¢¾¨Ã ±ùÅ¡Ú À¨¼ò¾¡÷?

¸¼×û ÁÉ¢¾¨Ãò ¾õ ¯ÕÅ¢Öõ º¡ÂÄ¢Öõ À¨¼ò¾¡÷.

14.            ¸¼×û ÁÉ¢¾¨Ã ±¾ü¸¡¸ô À¨¼ò¾¡÷?

¾õ¨Á «È¢óÐ, «ýÒ ¦ºöÐ, ¾ÁìÌô À½¢ ÒâóÐ, ¾õÓ¨¼Â ¦ÀÕ Á¸¢úÅ¢ø Àí̦¸¡ûÇì ¸¼×û ÁÉ¢¾¨Ãô À¨¼ò¾¡÷.

15.            ¦ÀÕ Á¸¢úÅ¢ø Àí̦¸¡ûÇì ¸¼×û ÁÉ¢¾ÕìÌ «Ç¢ò¾ ¦¸¡¨¼ ±ýÉ?

ÁÉ¢¾¨Ãò ¾õÓ¨¼Â À¢û¨Ç¸û ±ýÛõ ¿¢¨ÄìÌ ¯Â÷ò¾¢, ¾õ¨Á «ôÀ¡ ±É «¨ÆìÌõ ¯Ã¢¨Á¨Â «Ç¢ò¾¡÷. þЧŠ¸¼×û ÁÉ¢¾ÕìÌ «Ç¢ò¾ ¦¸¡¨¼Â¡Ìõ. þ¨¾ «Õû ¿¢¨Ä ±ýÚõ «¨Æ츢§È¡õ.

16.            ÁÉ¢¾÷ þó ¿¢¨Ä¨Â ±ùÅ¡Ú þÆó¾É÷?

«Ä¨¸¨Â ¿õÀ¢, ¸¼×Ç¢ý ¸ð¼¨Ç¨Â Á£È¢, À¡Åõ ¦ºö¾¾¡ø ÁÉ¢¾÷ «Õû ¿¢¨Ä¨Â þÆó¾É÷.

 

17.            Ó¾ø ¦Àü§È¡Ã¢ý À¡Åò¾¢É¡ø ÁÉ¢¾÷ ¦ÀüÈ ¾ñ¼¨É ¡Ð?

1)     ¸¼×Ç¢ý À¢û¨Ç¸û ±ýÈ ¿¢¨Ä¨Â þÆó¾É÷.

2)     ¸¼×û ¦¸¡Îò¾ «Õû ¿¢¨Ä¨Â þÆó¾É÷.

3)     À¡Å ¿¡ð¼õ, ÐýÀõ, º¡× ӾĢ þýÉø¸ÙìÌõ ¿Ã¸ò ¾ñ¼¨ÉìÌõ ¯ûǡ¢É÷.

18.            À¡Å ¿¢¨Ä¢§Ä§Â ¸¼×û ÁÉ¢¾¨Ã Å¢ðÎÅ¢ð¼¡Ã¡?

      þø¨Ä. ÁÉ¢¾¨Ãô À¡Å ¿¢¨Ä¢ĢÕóРŢÎÅ¢ì¸ ´Õ Á£ðÀ¨Ã «ÛôÒž¡¸ì ¸¼×û Å¡ì¸Ç¢ò¾¡÷.

 

III - þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ¯Ä¸ Á£ðÀ÷

¸¼×ÙìÌì ¸£úôÀÊ¡¾ Ó¾ø ¦Àü§È¡Ã¢ý ÌüÈò¨¾ò ¦¾¡¼÷óÐ, ÁÉ¢¾÷ §Áý§ÁÖõ À¡Åò¾¢ø ãú¸¢É÷. þÕôÀ¢Ûõ ¸¼×û ¯Ä¸¢ý Á£Ð þÃì¸õ ¦¸¡ñ¼¡÷. ¾ÁìÌõ ÁÉ¢¾ÕìÌõ þ¨¼§Â ¿ð¨ÀÔõ ¯È¨ÅÔõ ²üÀÎò¾ þŠÃ§Âø Áì¸Ç¢ý ¾ó¨¾Â¡É ¬À¢Ã¸¡õ ÅƢ¡¸ ¯¼ýÀÊ쨸 ¦ºöЦ¸¡ñ¼¡÷. ±¸¢ôÐ ¿¡ðÊø «Ê¨Á¸Ç¡ö þÕó¾ þŠÃ§Âø Á츨Ç, §Á¡§º ¾¨Ä¨Á¢ø Á£ðÎ, º£É¡ö Á¨Ä¢ø «Å÷¸§Ç¡Î ¯¼ýÀÊ쨸 ¦ºöЦ¸¡ñ¼¡÷. Å¡ì¸Ç¢ì¸ô¦ÀüÈ ¸¡É¡ý ¿¡ð¨¼ «Å÷¸ÙìÌì ¦¸¡Îò¾¡÷. þùÅ¡Ú §¾÷ó¦¾Îì¸ô¦ÀüÈ þŠÃ§Âø Á츧ǡ þó¾ ¯¼ýÀÊ쨸¨Â ÀÄ Ó¨È Á£È¢É¡÷¸û; ¸¼×¨Çô ÒÈ츽¢ò¾¡÷¸û. ±É¢Ûõ ¸¼×û «Å÷¸¨Çô ÒÈ츸½¢ì¸Å¢ø¨Ä; Á¡È¡¸, þ¨Èš츢É÷¸¨Ç «ÛôÀ¢, Á£ðÀâý ÅÕ¨¸¨Â «Å÷¸ÙìÌ ±ÎòШÃò¾¡÷. ±É§Å þŠÃ§Âø Áì¸û ÁüÚõ ¯Ä¸ Áì¸û «¨ÉÅÕ§Á Á£ðÀḢ þ§ÂÍÅ¢ý ÅÕ¨¸¨Â ±¾¢÷§¿¡ì¸¢ þÕó¾¡÷¸û.

19.            ¸¼×û Å¡ì¸Ç¢ò¾ Á£ðÀ÷ ¡÷?

      þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ.

20.            þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ±ýÛõ ¦ÀÂÕìÌô ¦À¡Õû ±ýÉ?

      þ§ÂÍ ±ýÀ¾üÌ Á£ðÀ÷ ±ýÚõ, ¸¢È¢ŠÐ ±ýÀ¾üÌ «Õû¦À¡Æ¢× ¦ÀüÈÅ÷ ±ýÚõ ¦À¡Õû ¬Ìõ.

21.            þ§ÂÍ ±ó¾ ¿¡ðÊø À¢Èó¾¡÷?

      À¡ÄŠ¾£ý ±ýÛõ þŠÃ§Âø ¿¡ðÊø À¢Èó¾¡÷.

22.            þ§ÂÍ ±ó¾ °Ã¢ø À¢Èó¾¡÷?

       ¦Àòħ¸õ ±ýÛõ °Ã¢ø À¢Èó¾¡÷.

23.            þ§ÂÍÅ¢ý ¾¡ö ¡÷?

      ±ô¦À¡ØÐõ ¸ýÉ¢Â¡É à Áâ¡.

24.            þ§ÂÍ ¸ýÉ¢ Áâ¡Ţ¼õ ±ôÀÊô À¢Èó¾¡÷?

ࠬŢ¡âý ÅøĨÁ¡ø Å¢Âò¾Ì ӨȢø ¸ÕÅ¡¸¢, þ§ÂÍ ÁÉ¢¾Ã¡¸ô À¢Èó¾¡÷.

25.            þ§ÂÍÅ¢ý ¾ó¨¾ ¡÷?

¸¼×§Ç þ§ÂÍÅ¢ý ¾ó¨¾. ÒÉ¢¾ §Â¡¦ºôÒ «ÅÕ¨¼Â ÅÇ÷ôÒò ¾ó¨¾ ÁðΧÁ.

26.            þ§ÂÍÅ¢ý ÌÆó¨¾ô ÀÕÅõ ÀüÈ¢ ¿¡õ «È¢ÅÐ ±ýÉ?

1)     þ§ÂÍ À¢Èó¾ ¿¡üÀ¾¡õ ¿¡û §¸¡Å¢Ä¢ø «÷ôÀ½¢ì¸ôÀð¼¡÷.

2)     ¿¡º§Ãò¾¢ø ÅÇ÷óÐ Åó¾¡÷.

3)     ¾õ ¾¡ö ¾ó¨¾ÂÕìÌô ¸£úôÀÊóÐ Å¡úó¾¡÷.

4)     ¾õ ÀýÉ¢Ãñ¼¡õ ž¢ø§À¡¾¸÷ ¿ÎÅ¢ø ¸üÀ¢ò¾¡÷.

5)     »¡Éò¾¢Öõ ¯¼ø ÅÇ÷¢Öõ Á¢ÌóÐ, ¸¼×ÙìÌõ ÁÉ¢¾ÕìÌõ ¯¸ó¾Åáö Å¡úóÐ Åó¾¡÷.

 

27.            þ§ÂÍ ¾¢ÕÓØìÌô ¦Àüȡá?

¬õ. ¾ÁÐ ÓôÀ¾¡õ ž¢ø ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ¡÷.

28.            ¡â¼õ ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ¡÷?

¾¢ÕÓØìÌ §Â¡Å¡É¢¼õ ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ¡÷.

29.            þ§ÂÍ ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ×¼ý ±ýÉ ¿¢¸úó¾Ð?

Å¡Éõ ¾¢Èì¸, ¸¼×Ç¢ý ¬Å¢Â¡÷ ÒÈ¡ ÅÊÅ¢ø þ§ÂÍ Á£Ð þÈí¸¢ Åó¾¡÷. «ô¦À¡ØÐ, “±ý «ýÀ¡÷ó¾ Á¸ý ¿£§Â, ¯ý ¦À¡ÕðÎ ¿¡ý ââôÀ¨¼¸¢§Èý” ±ýÚ Å¡Éò¾¢Ä¢ÕóÐ ´Õ ÌÃø ´Ä¢ò¾Ð. þ¾ý À¢ÈÌ þ§ÂÍ ¾ÁÐ Á£ðÒô À½¢¨Â ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡¸ò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷.

30.            þó¾ ¿¢¸ú¢ĢÕóÐ ¿¡õ ±ýÉ «È¢óЦ¸¡û¸¢ý§È¡õ?

¸¼×û ´Õŧà ±ýÚõ, «Å÷ ¾ó¨¾, Á¸ý, ࠬŢ¡÷ ±É ãýÚ ¬û¸Ç¡ö þÕ츢ȡ÷ ±ýÚõ «È¢óÐ ¦¸¡û¸¢§È¡õ. þó¾ ¯ñ¨Á¨Â§Â ã¦Å¡Õ ¸¼×Ç¢ý Á¨È¦À¡Õû ±ý¸¢§È¡õ.

31.            ¾ó¨¾ ¸¼×Ç¡?

¬õ, ¸¼×û¾¡ý.

32.            Á¸ý ¸¼×Ç¡?

¬õ, ¸¼×û¾¡ý.

33.            ࠬŢ¡÷ ¸¼×Ç¡?

¬õ, ¸¼×û¾¡ý.

34.            þõ ãÅÕõ ãýÚ ¸¼×Ç¡, ´§Ã ¸¼×Ç¡?

´§Ã ¸¼×û.

35.            ±ôÀÊ ´§Ã ¸¼×û?

¡¦¾¡Õ §ÅÚÀ¡Îõ þýÈ¢, ãÅÕìÌõ ´§Ã «ýÒÈ×, ´§Ã »¡Éõ, ´§Ã ¾¢Õ×Çõ, ´§Ã ÅøĨÁ, ´§Ã ¸¼×û ¾ý¨Á þÕôÀ¾¡ø ãÅÕõ ´§Ã ¸¼×§Ç.

 

36.            þ§ÂÍ ¾õ Á£ðÒô À½¢ìÌò Ш½Â¡¸ ¡¨Ãò §¾÷óЦ¸¡ñ¼¡÷?

þ§ÂÍ ¾õ º£¼÷¸Ùû ÀýÉ¢ÕŨÃò §¾÷óÐ ¦¸¡ñ¼¡÷; «Å÷¸¨Çò ¾¢Õòà¾÷ ±ýÚ «¨Æò¾¡÷.

37.            ¸¼×Ç¢ý «ý¨Àô ÀüÈ¢ þ§ÂÍ ÜÚÅÐ ±ýÉ?

1)     ¸¼×û ¿õ «¨ÉÅâý «ýÒò ¾ó¨¾; ¿¡õ «¨ÉÅÕõ «ÅÕ¨¼Â À¢û¨Ç¸û.

2)     «¨Éò¾¢üÌõ §ÁÄ¡¸ ¿¡õ ¸¼×¨Ç «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ.

38.            À¢È÷ «ý¨Àô ÀüÈ¢ þ§ÂÍ ÜÚÅÐ ±ýÉ?

1)     þ§ÂÍ ¿õ¨Á «ýÒ ¦ºöÅЧÀ¡Ä ¿¡Óõ ´ÕŨà ´ÕÅ÷ «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ.

2)     À¨¸Å¨ÃÔõ ¿¡õ «ýÒ ¦ºö §ÅñÎõ.

3)     þ§ÂÍ ¿õ¨Á ÁýÉ¢ôÀЧÀ¡Ä ¿¡Óõ À¢È¨Ã ÁýÉ¢òÐ Å¡Æ §ÅñÎõ.

39.            ¾¡õ ¸¼×Ç¢ý Á¸ý ±ýÀ¨¾ þ§ÂÍ ±ùÅ¡Ú ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢É¡÷?

¾õ «Õõ «¨¼Â¡Çí¸Ç¡Öõ §À¡¾¨É¡Öõ À¡Å¢¸¨Ç ÁýÉ¢ò¾¾¡Öõ º¢Ö¨Åî º¡¨Å§Â ²üȾ¡Öõ ¾¡õ ¸¼×Ç¢ý Á¸ý ±ýÀ¨¾ þ§ÂÍ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢É¡÷.

40.            þ§ÂÍ ¦ºö¾ Ó츢ÂÁ¡É «Õõ «¨¼Â¡Çí¸û ¡¨Å?

1)     ¾ñ½£¨Ãò ¾¢Ã¡ð¨º þúÁ¡¸ Á¡üȢɡ÷.

2)     «ôÀõ ÀÖ¸î ¦ºö¾¡÷.

3)     Ò嬀 «¼ì¸¢É¡÷; ¸¼øÁ£Ð ¿¼ó¾¡÷.

4)     §¿¡ö¸¨Çì ̽ôÀÎò¾¢É¡÷.

5)     §Àö¸¨Ç µðÊÉ¡÷.

6)     þÈó¾Å÷¸ÙìÌ ¯Â¢÷ ¦¸¡Îò¾¡÷.

7)     ¾¡õ þÈó¾ ãýÈ¡õ ¿¡û ¯Â¢÷ò¾¢Øó¾¡÷.

 

41.            ¬¸§Å, þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ¡÷?

      þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ¯ñ¨Á¡¸§Å ¸¼×Ùõ ÁÉ¢¾Õõ ¬ÉÅ÷; À¡Åò¾¢ÖÕóÐ ¿õ¨Á Á£ðÀÅ÷. ¸¼×ÙìÌõ ÁÉ¢¾ÕìÌõ ¯ûÇ ¯ÈÅ¢ø ¿¢¨È Å¡ú× ¸¡½ ¿ÁìÌ ÅÆ¢ ¸¡ðÎÀÅ÷.

 

42.            þ§ÂÍ ±ùÅ¡Ú ¿õ¨Á Á£ð¼¡÷?

      þ§ÂÍ ¾õ Å¢ñ½¸ò ¾ó¨¾Â¢ý Å¢ÕôÀò¾¢üÌ ÓüÈ¢Öõ ¸£úôÀÊóÐ Å¡úó¾¡÷. ¿õ À¡Åí¸Ù측¸ô À¡ÎÀðÎ, º¢Ö¨Å¢ø þÈó¾¡÷. ¸øĨÈ¢ø «¼ì¸õ ¦ºöÂôÀðÎ ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾÷. þùÅ¡Ú ¿ÁìÌ Á£ð¨Àô ¦ÀüÚò ¾ó¾¡÷.

 

43.            þ§ÂÍ ¿Á측¸ «ÛÀÅ¢ò¾ Ó츢ÂÁ¡É À¡Î¸û ¡¨Å?

1)     ä¾ò ¾¨ÄÅ÷¸Ç¡ø ±¾¢÷ì¸ôÀð¼¡÷.

2)     ¦¸òºÁÉ¢ò §¾¡ð¼ò¾¢ø þÃò¾ Å¢Â÷¨Å º¢ó¾¢É¡÷.

3)     価º¡ø ¸¡ðÊì ¦¸¡Îì¸ôÀð¼¡÷.

4)     ¸øརø ¸ð¼ôÀðÎ «Êì¸ôÀð¼¡÷.

5)     ÓûÓÊ Ýð¼ôÀð¼¡÷.

6)     º¢Ö¨Å¢ø «¨ÈÔñÎ §Å¾¨ÉôÀðÎ «ÅÄî º¡×ìÌ ¯ûÇ¡É¡÷.

 

44.            º¢Ö¨Åî º¡§Å¡Î þ§ÂÍÅ¢ý Å¡ú× ÓÊóÐŢ𼾡?

      þø¨Ä. þ§ÂÍ ¾¡õ ÓýÛ¨Ãò¾Å¡Ú ãýÈ¡õ ¿¡û ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾¡÷. ¯Â¢÷ò¾ ¿¡üÀ¾¡õ ¿¡û Å¢ñ§½üÈõ «¨¼ó¾¡÷. ¯Ä¸ ÓÊ× Å¨Ã ±ó¿¡Ùõ ¿õÓ¼ý þÕ츢ȡ÷.

 

45.            ¯Â¢÷ò¾ þ§ÂÍ Å¢ñ§½üÈõ «¨¼Ôõ Ũà ±ýÉ ¦ºö¾¡÷?

¯Â¢÷ò¾ þ§ÂÍ ¾õ º£¼÷¸ÙìÌô ÀÄ Ó¨È §¾¡ýÈ¢, «Å÷¸¨Ç ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø ¯Ú¾¢ôÀÎò¾¢ Åó¾¡÷.

46.            þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý À¡Š¸¡ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

þ§ÂÍ À¡ÎÀðÎ, þÈóÐ ¯Â¢÷ò¾¨¾§Â þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý À¡Š¸¡ ±ý¸¢§È¡õ.

 

47.            ¸¢È¢Š¾ÅÕ¨¼Â À¡Š¸¡ ±ýÀÐ ±ýÉ?

 þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ¯Â¢÷ò¦¾ØóÐ ¾ó¨¾Â¢¼õ ¦ºýÈÐ §À¡Ä, ¿¡Óõ À¡Åò¨¾ Å¢ð¦¼ØóÐ, «Õû Å¡ú×ìÌì ¸¼óÐ ¦ºøÄ §ÅñÎõ. þЧŠ¸¢È¢Š¾ÅÕ¨¼Â À¡Š¸¡.

48.            þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ Å¢ñ½¸õ ¦ºýÈ Àò¾¡õ ¿¡û ¡¨Ã «ÛôÀ¢É¡÷?

      ࠬŢ¡¨Ã «ÛôÀ¢É¡÷.

49.            þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ þô¦À¡ØÐ ±í§¸ þÕ츢ȡ÷?

      þ¨Èò ¾ó¨¾Ô¼ý ´ýÚÀðÎ, þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ¯Ä¸õ ±íÌõ þÕ츢ȡ÷. «Õûº¡¾É ӨȢø º¢ÈôÀ¡¸ ¿ü¸Õ¨½Â¢ø þÕ츢ȡ÷.

     

IV - ࠬŢ¡÷

 

¾¡õ þù×ĸ¢ø ¬üÈ¢Åó¾ Á£ðÒô À½¢ ¯Äì ÓÊ× Å¨Ã ¦¾¡¼÷óÐ ¿¨¼¦ÀÈ §ÅñÎõ ±ýÚ ¸¢È¢ŠÐ Å¢ÕõÀ¢É¡÷. ±É§Å ¾ÁìÌô À¢ý þô À½¢ ¦¾¡¼÷óÐ ¿¨¼¦ÀÈò ࠬŢ¡¨Ã «ÛôÒž¡¸ Å¡ì¸Ç¢ò¾¡÷. «¾ýÀÊ ¾¡õ Å¢ñ½¸õ ¦ºýÈ Àò¾¡õ ¿¡û ࠬŢ¡¨Ã «ÛôÀ¢É¡÷. ࠬŢ¡¨Ãô ¦ÀüÚ즸¡ñ¼ ¾¢Õòà¾÷¸û «îºõ þýÈ¢ì ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¿ü¦ºö¾¢¨Â Áì¸ÙìÌ «È¢Å¢ò¾É÷. «¾üÌî ¦ºÅ¢¦¸¡Îò¾ ÀÄ ¬Â¢Ãì¸½ì¸¡É Áì¸û ÁÉó¾¢ÕõÀ¢ò ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ¡÷¸û. þùÅ¡Ú ¾¢ÕÀ À¢ÈóÐ ÅÇÃò¦¾¡¼í¸¢ÂÐ.

50.            ࠬŢ¡÷ ¡÷?

¾ó¨¾§Â¡Îõ Á¸§É¡Îõ ´§Ã ¸¼×Ç¡¸ ´ýÚÀðÎ þÕìÌõ ãýÈ¡õ ¬û.

51.            ࠬŢ¡÷ ¾¢ÕÀ¢ø ±ùÅ¢¾õ ¦ºÂÄ¡üÚ¸¢È¡÷?

   ¯¼ÖìÌû ¯Â¢÷ þÕôÀÐ §À¡ø, ࠬŢ¡÷ ¾¢ÕÀ¢ø þÕóÐ, «¾¨É ÅÆ¢¿¼òи¢È¡÷; «¨¾ô ÒÉ¢¾ôÀÎò¾¢ ÅÇÃî ¦ºö¸¢È¡÷.

52.            ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅâ¼ò¾¢Öõ ࠬŢ¡÷ ±ýÉ ¦ºö¸¢È¡÷?

   ࠬŢ¡÷ ¿õÓû Ìʦ¸¡ñÎ ¿õ¨Áô ÒÉ¢¾ôÀÎòи¢È¡÷. ¾ó¨¾§Â¡Îõ Á¸§É¡Îõ ¿õ¨Á þ¨½ì¸¢È¡÷. þ¨ÈÅÉ¢ý À¢û¨Ç¸ÙììÌ ¯Ã¢Â «ýÒÈ×¼Ûõ ;ó¾¢ÃòмÛõ ¿¡õ Å¡Æ ¿ÁìÌ ¬üÈø «Ç¢ì¸¢È¡÷.

 

53.            ࠬŢ¡÷ Á£Ð ¿ÁìÌûÇ ¸¼¨Á ±ýÉ?

   ࠬŢ¡ը¼Â àñξø¸ÙìÌô À½¢óÐ, «Å÷Á£Ð «ýÒ ¦¸¡ñÎ, «ÅÃÐ ÅÆ¢¿¼òоÖìÌ ²üÀ ¿¡õ Å¡Æ §ÅñÎõ.

 

 

 

 

 

 

V - ¾¢ÕÀ

 

¸¼×û ¾õ Á£ðÒò ¾¢ð¼ò¨¾î ¦ºÂøÀÎò¾ þŠÃ§Âø ±ýÛõ ´Õ Áì¸Ç¢Éò¨¾ò §¾÷ó¦¾ÎòÐ, «Å÷¸§Ç¡Î ¯¼ýÀÊ쨸 ¦ºöЦ¸¡ñ¼¡÷. þó¾ò ¾¢ð¼ò¨¾ò ¦¾¡¼÷óÐ ¦ºÂøÀÎò¾ì ¸¢È¢ŠÐ ¾¢ÕÀ¨Â ²üÀÎò¾¢É¡÷.

54.            ¾¢ÕÀ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢¼õ ¿õÀ¢ì¨¸ ¦¸¡ñÎ, ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ þ¨ÈÁì¸û ºã¸§Á ¾¢ÕÀ ¬Ìõ.

55.            ¾¢ÕÀ¨Â ²üÀÎò¾¢ÂÅ÷ ¡÷?

¾¢ÕÀ¨Â ²üÀÎò¾¢ÂÅ÷ þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ.

56.            ¾¢ÕÀìÌò ¾¨ÄÅ÷ ¡÷?

      þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ§Å ¾¢ÕÀìÌò ¾¨ÄÅ÷.

57.            þ§ÂÍ ¾ÁìÌô À¢ý ¾¢Õº¨ÀìÌò ¾¨ÄÅḠ¡¨Ã ¿¢ÂÁ¢ò¾¡÷?

      ¾¢Õòà¾÷ §ÀÐըŠ¿¢ÂÁ¢ò¾¡÷.

58.            ¾¢Õòà¾÷ §ÀÐÕÅ¢ý ÅÆ¢ò§¾¡ýÈø¸û ¡Å÷?

      ¾¢Õò¾ó¨¾Â÷¸û.

59.            ¾¢Õòà¾÷¸Ç¢ý ÅÆ¢ò§¾¡ýÈø¸û ¡Å÷?

      ¬Â÷¸û.

60.            ¯Ä¸ò¾¢ø ¾¢ÕÀ ¬üÚõ À½¢¸û ¡¨Å?

1)     Á£ðÀ¢ý ¿ü¦ºö¾¢¨Â «È¢Å¢ì¸¢ýÈÐ.

2)     Á츨Çô ÒÉ¢¾ôÀÎòи¢ýÈÐ.

3)     Áì¸¨Ç þ¨È ÅƢ¢ø ¿¼òи¢ýÈÐ.

61.            ¾¢ÕÀ¢ý ¯ÚôÀ¢É÷ ±ýÛõ ӨȢø ¿ÁìÌûÇ ¸¼¨Á ±ýÉ?

      ¾¢ÕÀ¢ý §À¡¾¨ÉôÀÊ Å¡úÅÐõ, «¾ý À½¢¸Ç¢ø ÓØ ®ÎÀ¡ðμý Àí§¸üÀÐõ ¿õ ¸¼¨Á ¬Ìõ.

     

VI - ¾¢ÕŢŢĢÂõ

 

¸¼×û ¾õ¨ÁÔõ ¾õ Á£ðÒò ¾¢ð¼ò¨¾Ôõ ÁÉ¢¾ÕìÌî ¦º¡øÄ¡Öõ ¦ºÂÄ¡Öõ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â ¯ñ¨Á¸¨ÇÔõ ¿¢¸úò¾¢Â ÅÃÄ¡ü¨ÈÔõ ¦¸¡ñ¼ áø¸Ç¢ý ¦¾¡Ìô§À ¾¢ÕŢŢĢÂõ. þРࠬŢ¡âý àñξġø ±Ø¾ôÀð¼Ð.

62.            ¾¢ÕŢŢĢÂõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

ࠬŢ¡âý àñξġø ±Ø¾ôÀð¼ þ¨ÈÅ¡÷ò¨¾ «¼í¸¢Â áø¸Ç¢ý ¦¾¡Ìô§À ¾¢ÕŢŢĢÂõ ¬Ìõ.

63.            ¾¢ÕŢŢĢÂò¾¢ý þÕ ¦ÀÕõ À¢Ã¢×¸û ¡¨Å?

1)     À¨Æ ²üÀ¡Î

2)     Ò¾¢Â ²üÀ¡Î

64.            À¨Æ ²üÀ¡ðÊø ±ò¾¨É áø¸û ¯ûÇÉ?

      À¨Æ ²üÀ¡ðÊø ¦Á¡ò¾õ ¿¡üÀò¾¡Ú áø¸û ¯ûÇÉ.

65.            À¨Æ ²üÀ¡Î ¿ÁìÌì ÜÚõ ¦ºö¾¢ ±ýÉ?

      þŠÃ§Âø Áì¸ÙìÌõ, «Å÷¸û ÅƢ¡¸ ¯Ä¸õ «¨Éò¾¢üÌõ ¸¼×û ¾õ¨ÁÔõ ¾õ Á£ðÒò ¾¢ð¼ò¨¾Ôõ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢, ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ÅÕ¨¸ì¸¡¸ Á¡É¢¼¨Ãò ¾¡Â¡÷ ¦ºö¾ ÅÃÄ¡ü¨Èô À¨Æ ²üÀ¡Î ¿ÁìÌì ÜÚ¸¢ÈÐ.

66.            Ò¾¢Â ²üÀ¡ðÊø ±ò¾¨É áø¸û ¯ûÇÉ?

      Ò¾¢Â ²üÀ¡ðÊø ¦Á¡ò¾õ þÕÀò§¾Ø áø¸û ¯ûÇÉ.

67.            ¿ü¦ºö¾¢ áø¸û ¡¨Å?

      ¿ü¦ºö¾¢ áø¸û ¿¡ýÌ.

1)     Áò§¾Ô ±Ø¾¢Â ¿ü¦ºö¾¢

2)     Á¡üÌ ±Ø¾¢Â ¿ü¦ºö¾¢

3)     æ측 ±Ø¾¢Â ¿ü¦ºö¾¢

4)     §Â¡Å¡ý ±Ø¾¢Â ¿ü¦ºö¾¢

68.            Ò¾¢Â ²üÀ¡Î ¿ÁìÌì ÜÚõ ¦ºö¾¢ ±ýÉ?

      ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý Å¡ú×, Á£ðÒô À½¢, ¦¾¡¼ì¸ò ¾¢ÕÀ¢ý ÅÃÄ¡Ú, ¸¢È¢ŠÐÅ÷¸Ç¢ý Å¡ú쨸 Ó¨È ¬¸¢ÂÅü¨Èô Ò¾¢Â ²üÀ¡Î ¿ÁìÌì ÜÚ¸¢ÈÐ.

 

V - ¾¢ÕÅÕûº¡¾Éí¸û

ÁÉ¢¾ Å¡úÅ¢ý ´ù¦Å¡Õ ¿¢¨Ä¢Öõ ¸¢È¢ŠÐ ¿õ§Á¡Î ¯È× ¦¸¡ñÎ, ¿õ¨Á «Õû Å¡úÅ¢ø ÅÇÃî ¦ºö¸¢ýÈ¡÷; ¾õ À¡Î¸û, þÈôÒ, ¯Â¢÷ôÒ ¬¸¢Â À¡Š¸¡ Á¨È ¿¢¸ú¢ø ¿¡õ Àí§¸ü¸î ¦ºö¸¢ýÈ¡÷. þùÅ¡Ú ÁÉ¢¾ Å¡úÅ¢ø Ó츢 ¸ð¼í¸Ç¢ø ¸¢È¢ŠÐ ¬üÚõ ¦ºÂø¸§Ç ¾¢ÕÅÕûº¡¾Éí¸û ¬Ìõ.

69.            ¾¢ÕÅÕûº¡¾Éõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

«Õû Å¡ú¨Åì ÌÈ¢òÐì ¸¡ð¼×õ, «¾¨É ÅÆí¸×õ, ¸¢È¢ŠÐ ²üÀÎò¾¢Â ¿¢¨ÄÂ¡É «¨¼Â¡Ç§Á ¾¢ÕÅÕûº¡¾Éõ ¬Ìõ.

70.            ¾¢ÕÅÕûº¡¾í¸û ±ò¾¨É?

²Ø.

71.            «¨Å ¡¨Å?

1)     ¾¢ÕÓØìÌ

2)     ¯Ú¾¢ôâ;ø

3)     ¿ü¸Õ¨½

4)     ´ôÒÃ×

5)     §¿¡Â¢øâ;ø

6)     ÌÕòÐÅõ

7)     ¾¢ÕÁ½õ

 

72.            ¾¢ÕÅÕûº¡¾Éí¸û ÅƢ¡¸ ¿¡õ ±ýÉ ¦ÀÚ¸¢§È¡õ?

¾¢ÕÅÕûº¡¾Éí¸û ÅƢ¡¸ ¿¡õ «Õû Å¡ú¨Åô ¦ÀÚ¸¢§È¡õ.

73.            ¾¢ÕÓØìÌ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

À¢ÈôÒ¿¢¨Äô À¡Åò¨¾Ôõ ¦ºÂøÅÆ¢ô À¡Åò¨¾Ôõ §À¡ì¸¢, ¸¢È¢ŠÐ§Å¡Î ¿õ¨Á þ¨½òÐ, ¸¼×Ç¢ý À¢û¨Ç¸Ç¡¸×õ ¾¢ÕÀ¢ý ¯ÚôÀ¢É÷¸Ç¡¸×õ ¬ì̸¢ýÈ «Õûº¡¾É§Á ¾¢ÕÓØìÌ ¬Ìõ.

74.            ¯Ú¾¢â;ø ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

ࠬŢ¡áÖõ «ÅÕ¨¼Â ¦¸¡¨¼¸Ç¡Öõ ¿õ¨Á ¿¢ÃôÀ¢, ¾¢ÕÀ¢ý À½¢¸Ç¢ø ¸¼¨Á ¯½÷§Å¡Î ®ÎÀ¼ ¿ÁìÌ ¬üȨÄò ¾Õ¸¢È «Õûº¡¾É§Á ¯Ú¾¢â;ø ¬Ìõ.

75.            ࠬŢ¡÷ ¿ÁìÌ ±ùÅ¡Ú ¯¾×¸¢È¡÷?

      ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø ¿¡õ ¯Ú¾¢Â¡ö ¿¢¨Äò¾¢Õì¸×õ, ¸¼×û§Áø ¿¢¨ÈÅ¡É «ýÒ ¦¸¡ñÎ Å¡Æ×õ, ¸¢È¢ŠÐ×ìÌî º¡ðº¢¸Ç¡¸ Å¢Çí¸×õ, ¾õ ¦¸¡¨¼¸¨Ç ÅÆí¸¢ ¿ÁìÌ ¯¾×¸¢È¡÷.

76.            ࠬŢ¡âý ¦¸¡¨¼¸û ¡¨Å?

1)     »¡Éõ

2)     ¦ÁöÔ½÷×

3)     «È¢×¨Ãò ¾¢Èý

4)     ÑñÁ¾¢

5)     ¬üÈø

6)     þ¨ÈôÀüÚ

7)     þ¨È «îºõ

77.            ࠬŢ¡÷ Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ ¸É¢¸û ¡¨Å?

1)     «ýÒ

2)     Á¸¢ú

3)     «¨Á¾¢

4)     ¦À¡Ú¨Á

5)     Àâ×

6)     ¿ýÉÂõ

7)     ¿õÀ¢ì¨¸

8)     ¸É¢×

9)     ¾ýɼì¸õ

10) À½¢× ¿Âõ

11) ¾¡Ã¡Ç ̽õ

12) ¿¢¨È ¸üÒ

78.            ¿ü¸Õ¨½ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      «ôÀ þú ̽í¸ÙìÌû, þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾¢Õ¯¼Öõ ¾¢ÕþÃò¾Óõ «ÅÕ¨¼Â þ¨È þÂøÒõ ÁÉ¢¾ þÂøÒõ «¼í¸¢ þÕì¸¢È «Õûº¡¾É§Á ¿ü¸Õ¨½ ¬Ìõ.

79.            þ§ÂÍ ±ô¦À¡ØÐ ¿ü¸Õ¨½¨Â ²üÀÎò¾¢É¡÷?

      þ§ÂÍ ¾ÁÐ þÚ¾¢ þÃ× ¯½Å¢ý§À¡Ð ¿ü¸Õ¨½¨Â ²üÀÎò¾¢É¡÷.

80.            þ§ÂÍ ±ùÅ¡Ú ¿ü¸Õ¨½¨Â ²üÀξ¢É¡÷?

      ¾¡õ ¨¸ÂÇ¢ì¸ôÀð¼ þÃÅ¢ø, þ§ÂÍ «ôÀò¨¾ ±ÎòÐ, ¸¼×ÙìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖò¾¢, Å¡úШÃòÐ, «¨¾ô À¢ðÎ, ¾õ º£¼ÕìÌ «Ç¢òÐì ÜȢ¾¡ÅÐ: «¨ÉÅÕõ þ¨¾ Å¡í¸¢ ¯ñÏí¸û; ²¨ÉÉ¢ø þÐ ¯í¸Ù측¸ì ¨¸ÂÇ¢ì¸ôÀÎõ ±ý ¯¼ø.

«ùÅñ½§Á, ¯½× «Õó¾¢ÂÀ¢ý, ¸¢ñ½ò¨¾ ±ÎòÐ, ¸¼×ÙìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖò¾¢, Å¡úòШÃòÐ, ¾õ º£¼ÕìÌ «Ç¢òÐ «Å÷ ÜȢ¾¡ÅÐ: «¨ÉÅÕõ þ¨¾Å¡í¸¢ô ÀÕÌí¸û; ²¦ÉÉ¢ø, þÐ Ò¾¢Â, ¿¢ò¾¢Â ¯¼ýÀÊì¨¸ì¸¡É ±ý þÃò¾õ. þÐ À¡Å ÁýÉ¢ôÒìÌ ±ýÚ ¯í¸Ù측¸×õ ±ø§Ä¡Õ측¸×õ º¢ó¾ôÀÎõ. þ¨¾ ±ý ¿¢¨ÉÅ¡¸î ¦ºöÔí¸û.

 

      þùÅ¡Ú þ§ÂÍ ¿ü¸Õ¨½¨Â ²üÀÎò¾¢É¡÷.

 

81.            ¾¢ÕôÀĢ¢ø þÐ ±ùÅ¡Ú ¿¢¨È§ÅÚ¸¢ÈÐ?

      ¾¢ÕôÀĢ¢ø «ôÀõ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾¢Õ¯¼Ä¡¸×õ, ¾¢Ã¡ð¨º þúõ «ÅÕ¨¼Â ¾¢ÕþÃò¾Á¡¸×õ Á¡Ú¸¢ýÈÉ.

 

82.            þ§ÂÍ ¿ü¸Õ¨½¨Â ²ý ²üÀÎò¾¢É¡÷?

      þ¨ÈÁì¸Ç¢ý ¬ýÁ ¯½Å¡¸×õ, ¾õÓ¨¼Â À¡Î¸û, þÈôÒ, ¯Â¢÷ôÒ þÅüÈ¢ý ¿¢¨ÉÅ¡¸×õ, ¾¡õ ¿õÓ¼ý þÕôÀ¨¾ ¯½÷òÐõ «Õûº¡¾ÉÁ¡¸×õ þ§ÂÍ ¿ü¸Õ¨½¨Â ²üÀÎò¾¢É¡÷.

83.            ¿ü¸Õ¨½ Å¡í̧š÷ ±ó¾ ¿¢¨Ä¢ø þÕì¸ §ÅñÎõ?

      À¡Å ¿¢¨Ä¢ø þøÄ¡Áø, ¸¼×§Ç¡Îõ ¾õ º§¸¡¾Ã÷ º§¸¡¾Ã¢¸§Ç¡Îõ ¿øÖÈÅ¢ø ¿¢¨Äò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.

84.            ¾¢ÕôÀĢ¢ø þÕ ¦ÀÕõ À̾¢¸û ¡¨Å?

      þ¨ÈÅ¡ìÌ ÅÆ¢À¡Î

      ¿ü¸Õ¨½ ÅÆ¢À¡Î

85.            ¾¢ÕôÀĢ¢ø Àí§¸üÀÐ ±ùÅ¡Ú?

      ¦ÅÚõ À¡÷¨Å¡Ç÷¸û §À¡ø þáÁø, ¾¢ÕôÀĢ¢ø ÓبÁ¡¸ Àí§¸ü¸ §ÅñÎõ. þ¨ÈÅ¡÷ò¨¾¨Âì ¸ÅÉÓ¼ý §¸ðÎ, ¾¢Õí̸Ǣø ´ýÈ¢òÐ þ¨È §Åñ¼ø¸Ç¢Öõ À¡¼ø¸Ç¢Öõ ¬÷ÅÓ¼ý ®ÎÀ¼ §ÅñÎõ.

86.            ´ôÒÃ× «Õûº¡¾Éõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ À¢ý ¿¡õ ¦ºöÔõ À¡Åí¸¨Ç ±øÄ¡õ §À¡ì¸¢, ¿õ¨Áì ¸¼×§Ç¡Îõ À¢È§Ã¡Îõ Á£ñÎõ þ¨½ì¸¢È «Õûº¡¾É§Á ´ôÒÃ× ¬Ìõ.

87.            ´ôÒÃ× «Õûº¡¾Éò¾¢ø Àí̦ÀÚõ Ó¨È Â¡Ð?

1)           ¦ºö¾ À¡Åí¸¨Ç ¿¢¨É×ìÌì ¦¸¡ñÎÅÕ¾ø.

2)           «ÅüÈ¢ü¸¡¸ ÁÉõ ÅÕóоø.

3)           þÉ¢§Áø À¡Åõ ¦ºöž¢ø¨Ä ±Éò ¾£÷Á¡É¢ò¾ø.

4)           ÌÕÅ¢¼õ À¡Åí¸¨Ç Á¨È측Áø «È¢ì¨¸Â¢Î¾ø.

5)           À¡Åô À⸡ÃÁ¡¸×õ, À¡Å ÁýÉ¢ôÀ¢üÌ ¿ýȢ¡¸×õ ÌÕ ¦¸¡Îò¾ ¸ð¼¨Ç¨Â ¿¢¨È§ÅüÚ¾ø.

 

88.            §¿¡Â¢øâ;ø ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      ¿Äõ ¾Õõ ÁÕòÐÅḢ ¸¢È¢ŠÐ¨Åî ºó¾¢ì¸ ¨ÅòÐ, ¿õ À¡Åí¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢üÌ ¯Ã¢Â ¾ñ¼¨É¸¨ÇÔõ §À¡ì¸¢, ¿õ¨Á Å¢ñ½¸ Å¡úÅ¢üÌò ¾Â¡Ã¢ì¸¢È «Õûº¡¾É§Á §¿¡Â¢øâ;ø ¬Ìõ.

89.            ÌÕòÐÅõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      ¾¢ÕôÀÄ¢ ÁüÚõ ¾¢ÕÅÕûº¡¾Éí¸¨Ç ¿¢¨È§ÅüÈ×õ, ¿ü¦ºö¾¢ «È¢Å¢ì¸×õ, þ¨ÈÁì¸¨Ç ÅÆ¢ ¿¼ò¾¢ ¯ÕÅ¡ì¸×õ ¯Ã¢¨Á «Ç¢ì¸¢È «Õûº¡¾É§Á ÌÕòÐÅõ ¬Ìõ.

90.            ¾¢ÕÁ½õ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      ¬¨½Ôõ ¦Àñ¨½Ôõ ¸½Åý Á¨ÉŢ¡¸ þ¨½òÐ, «Å÷¸û ´ÕÅ÷ ´ÕŨà þÚ¾¢Å¨Ã «ýÒ ¦ºöÂ×õ, ¾õ À¢û¨Ç¸¨Çì ¸¢È¢ŠÐÅ ¦¿È¢Â¢ø ÅÇ÷ì¸×õ, þøÄò ¾¢ÕÀ¨Â ¯ÕÅ¡ì¸×õ þ¨ÈÂÕ¨Ç «Ç¢ì¸¢È «Õûº¡¾É§Á ¾¢ÕÁ½õ ¬Ìõ.

 

VIII - ¸¢È¢Š¾Åâý «ýÈ¡¼ Å¡ú쨸

ÁÉ¢¾ Å¡ú× º¢ÈôÀ¡¸ «¨Áì ¸¼×§Ç º¢Ä ºð¼ ¾¢ð¼í¸¨Ç ¿ÁìÌ ÅÌòÐì ¾óÐûÇ¡÷; ¿õ þ¾Âò¾¢ø À¾¢òÐ ¨ÅòÐûÇ¡÷. þÅü¨Èô ÀòÐì ¸ð¼¨Ç¸û ±É «¨Æ츢§È¡õ. þó¾ì ¸ð¼¨Ç¸¨Ç þ§ÂͧŠ¸¨¼ôÀ¢ÊòÐ ¿ÁìÌ ÓýÁ¡¾¢Ã¢ ¸¡ðÊÔûÇ¡÷. §ÁÖõ, ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý §À¡¾¨É¸¨Çî ¦ºõ¨Á¡¸ ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ¾üÌò ¾¢ÕÀÔõ º¢Ä ÅÆ¢ Өȸ¨Çì ¦¸¡ÎòÐûÇÐ. þÅü¨Èò ¾¢ÕÀ¢ý ´ØíÌ Ó¨È¸û ±ý¸¢§È¡õ. ࠬŢ¡âý Ш½ ¦¸¡ñÎ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý §À¡¾¨É¸¨Çô À¢ýÀüÚŧ¾ «ýÈ¡¼ì ¸¢È¢ŠÐÅ Å¡ú쨸 ¬Ìõ.

91.             ¯ñ¨ÁÂÉ ¸¢È¢Š¾Å Å¡ú쨸 ¿¼òÐÅÐ ±ùÅ¡Ú?

¿õÀ¢ì¨¸, ±¾¢÷§¿¡ìÌ, «ýÒ ¬¸¢Â ¸¢È¢Š¾Å ¿üÀñÒ¸¨Çì ¸¨¼ôÀ¢ÊòÐ Å¡úžý ÅƢ¡¸, ¿¡õ ¯ñ¨ÁÂ¡É ¸¢È¢Š¾Å Å¡ú쨸 ¿¼òи¢§È¡õ.

92.            ¿õÀ¢ì¨¸ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      ¾õ¨Á ¿ÁìÌ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ¸¼×Ç¢ý ¾¢ð¼ò¨¾ ²üÚ, ¿õ¨Á «Åâ¼õ ´ôÀ¨¼ôÀ§¾ ¿õÀ¢ì¨¸ ¬Ìõ.

93.            ±¾¢÷§¿¡ìÌ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

¸¼×ÙìÌ ¿¡õ ¸£úôÀÊóÐ Å¡úó¾¡ø, «Å÷ ¿õ¨Áì ¨¸Å¢¼¡Áø À¡Ð¸¡òÐ, ÅÆ¢¿¼ò¾¢, ¿¢¨ÄÅ¡úÅ¢ø §º÷ôÀ¡÷ ±ýÛõ ÁÉ×Ú¾¢§Â ±¾¢÷§¿¡ìÌ ¬Ìõ.

 

94.            «ýÒ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      «¨Éò¾¢üÌõ §ÁÄ¡¸ì ¸¼×¨Ç «ýÒ ¦ºöÂ×õ, ¾õ¨Áô §À¡ø ÁüÈÅ÷¸¨Ç «ýÒ ¦ºöÂ×õ ¸¼×û ¿ÁìÌ «Ç¢ìÌõ «ÕÇ¡üÈ¡§Ä «ýÒ ¬Ìõ.

95.            ¸¼×ÙìÌ ¯¸ó¾ Å¡ú쨸 ¿¼ò¾ «Å÷ ¿ÁìÌò ¾óÐûÇ ¸ð¼¨Ç¸û ¡¨Å?

ÀòÐì ¸ð¼¨Ç¸û:

1. ¿¡§Á ¯ý ¸¼×Ç¡¸¢Â ¬ñ¼Å÷. / ±õ¨Áò ¾Å¢Ã §ÅÚ ¦¾öÅí¸û ¯ÉìÌ þÕò¾ø ¬¸¡Ð.

2. ¯ý ¸¼×Ç¡¸¢Â ¬ý¼Åâý ¦À¨à / Å£½¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¡§¾.

3. µö׿¡¨Çò ྡ¸ì ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ¾¢ø / ¸Õò¾¡ö þÕ.

4. ¯ý ¾ó¨¾¨ÂÔõ ¾¡¨ÂÔõ Á¾¢òÐ ¿¼.

5. ¦¸¡¨Ä ¦ºö¡§¾.

6. Å¢ÀÃõ ¦ºö¡§¾.

7. ¸Ç× ¦ºö¡§¾.

8. À¢ÈÕìÌ ±¾¢Ã¡¸ô ¦À¡öî º¡ýÚ ¦º¡øÄ¡§¾.

9. À¢È÷ Á¨ÉÅ¢Á£Ð ¬¨º ¦¸¡ûÇ¡§¾.

10. À¢ÈÕìÌ ¯Ã¢ÂÐ ±¨¾Ôõ ¸Å÷ó¾¢¼ Å¢ÕõÀ¡§¾.

 

þó¾ô ÀòÐì ¸ð¼¨Ç¸Ùõ þÃñÎ ¸ð¼¨Ç¸Ç¢ø «¼íÌõ:

ӾġÅÐ, ±øÄ¡ÅüÈ¢üÌõ §ÁÄ¡¸ ¸¼×¨Ç «ýÒ ¦ºöÅÐ.

þÃñ¼¡ÅÐ, ¾ý¨É «ýÒ ¦ºöÅÐ §À¡Ä À¢È¨ÃÔõ «ÉÒ ¦ºöÅÐ.

96.            ¾¢ÕÀ¢ý ´ØíÌӨȸû ¡¨Å?

 

¾¢ÕÀ¢ý ´ØíÌӨȸû:

 1. »¡Â¢üÚì ¸¢Æ¨Á¸Ç¢Öõ ¸¼ý ¾¢Õ¿¡ð¸Ç¢Öõ  ¾¢ÕôÀĢ¢ø ÓبÁ¡öô Àí§¸ü¸ §ÅñÎõ.  þó ¿¡û¸Ç¢ý ÒÉ¢¾ò¨¾ô À¡¾¢ì¸ìÜÊ ¦ºÂøÀ¡Î¸¨Çò ¾Å¢÷ì¸ §ÅñÎõ.
 2. ¬ýÊüÌ ´Õ ӨȡÅÐ ¾Ìó¾ ¾Â¡Ã¢ôÒ¼ý  ´ôÒÃ× «Õûº¡¾Éò¾¢ø Àí§¸ü¸ §ÅñÎõ.
 3. À¡Š¸¡ ¸¡Äò¾¢ø ´ôÒÃ× «Õûº¡¾Éò¾¢ø Àí§¸üÚ ¿ü¸Õ¨½ ¯ð¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.
 4. ¾¢ÕÀ ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ¿¡û¸Ç¢ø þ¨È ¯ñ½¡¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. §¿¡ýÒ ¿¡û¸Ç¢ø  ´Õ §Å¨Ç ÁðÎõ ÓØ ¯½× ¯ñ½Ä¡õ.
 5. ̨Èó¾ ž¢Öõ ¾¢ÕÁ½ò ¾¨¼ ¯ûÇ ¯ÈŢɧáÎõ ¾¢ÕÁ½õ ¦ºö¡¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.
 6. ¾¢ÕÀ¢ý §¾¨Å¸¨Ç ¿¢¨È§ÅüÈ ¿õÁ¡ø ÓÊó¾ ¯¾Å¢ ¦ºö §ÅñÎõ.

97.            ¸¼×Ù¨¼Â ¸ð¼¨Ç¸¨ÇÔõ ¾¢ÕÀ¢ý ´ØíÌӨȸ¨ÇÔõ ¿¡õ Á£È¢É¡ø ±ýÉ §¿Õõ?

      ¸¼×§Ç¡Îõ ¾¢ÕÀ§Â¡Îõ ºÓ¾¡Âò§¾¡Îõ ¿¡õ ¦¸¡ñÎûÇ ¿øÖÈ× À¡¾¢ì¸ôÀÎõ. þ¨¾§Â À¡Åõ ±ý¸¢§È¡õ.

98.            ±ò¾¨É Ũ¸ô À¡Åí¸û ¯ûÇÉ?

      À¢üôÒ¿¢¨Äô À¡Åõ, ¦ºÂøÅÆ¢ô À¡Åõ ±É þÃñΠŨ¸ô À¡Åí¸û ¯ûÇÉ.

99.            À¢ÈôÒ¿¢¨Äô À¡Åõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      Ó¾ø ¦Àü§È¡Ã¢ý ¸£úôÀÊ¡¨Á¡ø ¯ñ¼¡¸¢, ¿õ§Á¡Î À¢Èì¸¢È À¡Åõ.

100.        ¦ºÂøÅÆ¢ô À¡Åõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      ¿ý¨Á ¾£¨Á «È¢ó¾ ¿¢¨Ä¢ø, ´ÕÅ÷ ÓØ ÁÉòмý ¦ºöÔõ À¡Åõ.

101.        ¦ºÂøÅÆ¢ô À¡Åõ ±ò¾¨É Ũ¸ôÀÎõ?

      º¡Å¡É À¡Åõ, «üÀ À¡Åõ ±É þÃñΠŨ¸ôÀÎõ.

 

102.        º¡Å¡É À¡Åõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      ¸¼×Ù¨¼Â ¸ð¼¨Ç¨Â ÓØ «È¢×¼Ûõ, ÓØ Å¢ÕôÀòмÛõ Á£È¢, ¦À⦾¡Õ ¾£í¨¸î ¦ºöÐ, «ÅÃÐ «ý¨À ÓÈ¢òÐ즸¡ûÙÅÐ º¡Å¡É À¡Åõ.

103.        «üÀ À¡Åõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      ÓبÁÂ¡É «È¢§Å¡ Å¢ÕôÀ§Á¡ þýÈ¢, ¸¼×Ù¨¼Â «ýÒìÌ ±¾¢Ã¡¸î ¦ºÂøÀÎÅÐ «üÀ À¡Åõ. þô À¡Åò¨¾ ¦¾¡¼÷óÐ ¦ºöÔõ§À¡Ð, «Ð º¡Å¡É À¡Åò¾¢üÌ ÅÆ¢ ÅÌ츢ÈÐ.

104.        ¾¨ÄÂ¡É À¡Åí¸û ±ò¾¨É?

      ²Ø.

105.        «¨Å ¡¨Å?

1.      ¾ü¦ÀÕ¨Á

2.      º£üÈõ

3.      ¸¡Á ¦ÅÈ¢

4.      §Àᨺ

5.      ¦ÀÕó¾£É¢ Å¢ÕõÀø

6.      ¦À¡È¡¨Á

7.      §º¡õÀø

106.        ¾¨ÄÂ¡É À¡Åí¸ÙìÌ ±¾¢Ã¡É ¿üÀñÒ¸û ¡¨Å?

1.      ¾¡ú

2.      ¦À¡Ú¨Á

3.      ¸üÒ

4.      ¾¡Ã¡Ç ̽õ

5.      «Ç§Å¡Î ¯ñ½ø

6.      À¢ÈÃýÒ

7.      ÍÚÍÚôÒ

107.        «Õû Å¡ú× º¡÷ó¾ ãýÚ ¿üÀñÒ¸û ¡¨Å?

1.      ¿õÀ¢ì¨¸

2.      ±¾¢÷§¿¡ìÌ

3.      «ýÒ

108.        ÒÉ¢¾÷¸ÙìÌ Å½ì¸õ ¦ºÖòÐÅРӨȡ?

      ӨȧÂ. ²¦ÉÉ¢ø ÒÉ¢¾÷¸û ¸¼×§Ç¡Î ¦¿Õí¸¢Â ¯È× ¦¸¡ñÎûÇ¡÷¸û; ¿Á측¸ ¸¼×Ç¢¼õ ÀâóШÃ츢ȡ÷¸û.

109.        ÒÉ¢¾÷ Žì¸õ º¢¨Ä ÅÆ¢À¡Î ¬ÌÁ¡?

      ¬¸¡Ð. ¸¼×ÙìÌ ÁðΧÁ ¿¡õ ÅÆ¢À¡Î ¦ºö¸¢§È¡õ. ÒÉ¢¾÷¸ÙìÌ ¿¡õ ¦ºÖòÐÅРŽì¸õ ÁðΧÁ.

110.        ¿¡õ ¸¼×§Ç¡Î ¦¸¡ñÎûÇ ¿ðÒȨŠÅÇ÷ì¸ò Ш½ÒâÀ¨Å ¡¨Å?

1.      þ¨È§Åñ¼ø

2.      þ¨ÈÅ¡÷ò¨¾

3.      ¾¢ÕÅÕûº¡¾Éí¸û

111.        þ¨È§Åñ¼ø ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

      ¸¼×§Ç¡Î «ýÒ¼ý ¯¨Ã¡Îŧ¾ þ¨È§Åñ¼ø. «¾¡ÅÐ, À¢û¨Ç¸û ¾í¸û ¾ó¨¾Â¢¼õ ¿õÀ¢ì¨¸Ô¼ý §ÀÍÅÐ þ¨È§Åñ¼ø ¬Ìõ.

112.        þ§ÂÍ ¸üÚò ¾ó¾ þ¨È§Åñ¼ø ±ýÉ?

Å¢ñÏĸ¢ø þÕì¸¢È ±í¸û ¾ó¨¾§Â,

¯ÁÐ ¦ÀÂ÷ àÂÐ ±Éô §À¡üÈô¦ÀÚ¸!

¯ÁÐ ¬ðº¢ ÅÕ¸!

¯ÁÐ ¾¢Õ×Çõ Å¢ñÏĸ¢ø ¿¢¨È§ÅÚÅÐ §À¡Ä

ÁñÏĸ¢Öõ ¿¢¨È§ÅÚ¸!

±í¸û «ýÈ¡¼ ¯½¨Å

þýÚ ±í¸ÙìÌò ¾¡Õõ.

±í¸ÙìÌ ±¾¢Ã¡¸ì ÌüÈõ ¦ºö§Å¡¨Ã

¿¡í¸û ÁýÉ¢ôÀÐ §À¡Ä

±í¸û ÌüÈí¸¨Ç ÁýÉ¢Ôõ.

±í¸¨Ç §º¡¾¨ÉìÌ ¯ðÀÎò¾¡§¾Ôõ.

¾£§Â¡É¢¼Á¢ÕóÐ ±í¸¨Ç Å¢ÎÅ¢ò¾ÕÙõ. ¬¦Áý.

113.        ¿¡õ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý º£¼÷¸Ç¡¸ Å¡úÅÐ ±ôÀÊ?

      ¸¢È¢ŠÐ¨Å ¿õ ÓýÁ¡¾¢Ã¢Â¡¸¸ ¦¸¡ñÎ, «Åâ¼õ Å¢Çí¸¢Â «ýÒ, ¯ñ¨Á, ¿£¾¢ ӾĢ ÀñÒ¸¨Çì ¸¨¼ôÀ¢ÊòÐ, «ÅÕ¨¼Â À½¢¸¨Ç ¬üÚžý ÅƢ¡¸ ¿¡õ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý º£¼÷¸Ç¡¸ Å¡Æ ÓÊÔõ.

114.        ¸¢È¢ŠÐÅô ¦Àü§È¡Ã¢ý ¸¼¨Á ±ýÉ?

 1. ¸½ÅÛõ Á¨ÉÅ¢Ôõ ´ÕÅ÷ ´ÕÅâ¼õ ¾ýÉÄõ «üÈ «ýÒõ, §¿÷¨Á¡ý ÀüÚõ ¦¸¡ñÊÕì¸ §ÅñÎõ.
 2. ¾í¸û À¢û¨Ç¸ÙìÌì ¸¢È¢Š¾Å Å¡úÅ¢ø º¢Èó¾ ±ÎòÐ측𼡸 Å¢Çí¸ §ÅñÎõ.
 3. ¾í¸û À¢û¨Ç¸¨Ç ¿ýɼò¨¾Â¢Öõ ¸¢È¢Š¾Å ¿õÀ¢ì¨¸Â¢Öõ ÅÇ÷ì¸ §ÅñÎõ.

115.        À¢û¨Ç¸Ç¢ý ¸¼¨Á ±ýÉ?

      À¢û¨Ç¸û þ§ÂͨÅô À¢ýÀüÈ¢, ¾õ ¦Àü§È¡ÕìÌì ¸£úôÀÊóÐ, «ýÀ¢ø ÅÇà §ÅñÎõ.

116.        ¸¢È¢Š¾Åì ÌÎõÀí¸Ç¢ý º¡ðº¢Â Å¡ú× ±ôÀÊ þÕìì¸ §ÅñÎõ?

 1. ¦Àü§È¡Õõ À¢û¨Ç¸Ùõ þ¨ÈÅ¡÷ò¨¾ ÅƢ¢ø Å¡Æ §ÅñÎõ.
 2. «Õûº¡¾É Å¡úÅ¢ø «ì¸¨ÈÔõ ¿õÀ¢ì¨¸Ôõ ¦¸¡ñÎ Å¡Æ §ÅñÎõ.
 3. ¾¢ÕÀ¢ý ÅÇ÷측¸×õ ºã¸ ¿ÄÛ측¸×õ ¾ýÉÄõ þýÈ¢ ¯¨Æì¸ §ÅñÎõ.

117.        ¸¢È¢Š¾Å Å¡ú×ìÌî º¢Èó¾ ±ÎòÐ측ð¼¡ö Å¢Çí̧š÷ ¡Å÷?

      ¸¼×Ç¢ý ¾¡Ôõ ±ýÚõ ¸ýÉ¢ÔÁ¡É à Áâ¡×õ ÁüÈô ÒÉ¢¾÷¸Ùõ ¬Å÷.

 

IX - ÁÉ¢¾Ã¢ý ¿¢¨È× ¿¢¨Ä

 

þÈôÒ¼ý ÁÉ¢¾ Å¡ú× ÓÊ× «¨¼Å¾¢ø¨Ä; Å¡ú× Á¡ÚÀθ¢È§¾ «ýÈ¢ «Æ¢ì¸ôÀΞ¢ø¨Ä ±ýÀ§¾ ¿ÁÐ ¿õÀ¢ì¨¸. «¨¾ô ÀüÈ¢ì ¸¢È¢Š¾Åô §À¡¾¨É¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¾¢ÕÀ º¢Ä ¯ñ¨Á¸¨Çò ¦¾Ç¢×ÀÎò¾¢ÔûÇÐ.

 

118. ¸¢È¢ŠÐÅ÷ þÈô¨À ±ùÅ¡Ú ±¾¢÷¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ?

þÈôÒ Å¢ñ½¸ Å¡úÅ¢ý À¢ÈôÒ. ¬¸§Å þÈôÀ¢ýÁ£Ð ¦ÅüÈ¢ ¦¸¡ñ¼ ¿õ Á£ðÀḢ ¸¢È¢ŠÐ¨Å, ÓبÁ¡¸î ºó¾¢ìÌõ §Å¨Ç ±ýÛõ ÁÉ¿¢¨Ä§Â¡Î, ¸¢È¢Š¾Å÷ þÈô¨À ±¾¢÷§¸¡ûÇ §ÅñÎõ.

 

119. þÈôÒìÌ À¢ý ±ýÉ ¿¼ìÌõ?

¾É¢ò ¾£÷ôÒ ¿¼ìÌõ.

 

120. ¾É¢ò ¾£÷ôÒ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

´ù¦Å¡ÕÅÕõ «ÅÃÅ÷ ¦ºö¾ ¿ý¨Á, ¾£¨ÁìÌ ²üÀò ¾£÷ôÀ¢¼ôÀÎŨ¾§Â ¾É¢ò ¾£÷ôÒ ±ý¸¢§È¡õ.

 

121. ¾É¢ò ¾£÷ôÒìÌô À¢ý ±ýÉ ¿¼ìÌõ?

1.±ùÅ¢¾ô À¡ÅÓõ þøÄ¡¾Å÷¸û Å¢ñ½¸õ ¦ºøÅ¡÷¸û.

2. º¡Å¡É À¡Åõ ¯ûÇÅ÷¸û ¿Ã¸ò¾¢üÌî ¦ºøÅ¡÷¸û.

3. «üÀ À¡Åõ ¯ûÇÅ÷¸û àö¨Á ¦ÀÚõ ¿¢¨ÄìÌî ¦ºøÅ¡÷¸û.

 

122. ¿øÄÅ÷¸û Å¢ñɸò¾¢ø «¨¼Ôõ §ÀÚ ±ýÉ?

¸¼×¨Ç §¿ÕìÌ §¿Ã¡¸ì ¸ñÎ, ÓÊÅ¢øÄ¡ ¦ÀÕÁ¸¢úÅ¢ø ¾¢¨ÇòÐ, «Å§Ã¡Î ±ý¦ÈýÚõ Å¡úÅ¡÷¸û.

 

123. À¡Å¢¸û ¿Ã¸ò¾¢ø Àθ¢ýÈ §Å¾¨É ±ýÉ?

¸¼×¨Ç ´Õ¦À¡ØÐõ ¸¡½¡Áø, «Å¨Ãô À¢Ã¢óÐ, «Ä¨¸§Â¡Î ÓÊÅ¢øÄ¡ò ÐýÀò¾¢üÌ ¯ûÇ¡Å¡÷¸û.

 

124. àö¨Á ¦ÀÚõ ¿¢¨Ä¢ø þÕôÀÅ÷¸ÙìÌ ±ýÉ ¿¼ìÌõ?

«Å÷¸û ¾í¸û À¡Åí¸ÙìÌ ¯Ã¢Â §Å¾¨ÉôÀðÎ, àö¨Á «¨¼Å¡÷¸û. ÓüÈ¢Öõ àö¨Á «¨¼ó¾ À¢ÈÌ, Å¢ñ½¸õ ¦ºøÅ¡÷¸û.

 

125. ¯Ä¸ ÓÊÅ¢ø ±ýÉ ¿¼ìÌõ?

¦À¡Ðò ¾£÷ôÒ ¿¼ìÌõ.

 

126. ¦À¡Ðò ¾£÷ôÒ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

1. ¯Ä¸ ÓÊÅ¢ø þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ Á¡ðº¢§Â¡Î Á£ñÎõ ÅÕÅ¡÷.

2. þÈ󧾡÷ ±øÄ¡Õõ ¯¼§Ä¡Îõ ¬ýÁ¡§Å¡Îõ ¯Â¢÷ôÀ¢ì¸ô ¦ÀÚÅ÷.

3. þÅ÷¸û ¯Â¢Õ¼ý  ¯ûÇÅ÷¸§Ç¡Î ¾£÷ôÒìÌ ÅÕÅ÷.

 

127. ¦À¡Ðò ¾£÷ôÒìÌô À¢ý ¿¼ôÀÐ ±ýÉ?

¿øÄÅ÷¸û ¿¢¨Ä Å¡ú¨ÅÔõ À¡Å¢¸û ¿¢¨ÄÂ¡É ¾ñ¼¨ÉÔõ ¦ÀÚÅ¡÷¸û.

 

     

X. «ý¨É Áâ¡

 

     «ÇÅ¢øÄ¡ì ¸Õ¨½Ôõ »¡ÉÓõ ¯ûÇ ¸¼×û ¯Ä¨¸ Á£ð¸ ¬Åø ¦¸¡ñÎ, ¾õ Á¸¨É ¯Ä¸¢üÌ «ÛôÀ¢É¡÷. þó¾ Á¸ý Á¡É¢¼Ã¡É ¿Á측¸×õ ¿õ Á£ðôÒ측¸×õ šɸÁ¢ÕóÐ þÈí¸¢É¡÷. ࠬŢ¡áø ¸ýÉ¢ Áâ¡Ţ¼õ ÁÉ¢¾Ã¡É¡÷. ¿õÀ¢ì¨¸ ¦¸¡ñ§¼¡÷ ¿õ ¸¼×Ùõ ¬ñ¼ÅÕÁ¡É þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾¡Ôõ ±ô¦À¡ØÐõ ¸ýÉ¢ÔÁ¡É Á¡ðº¢Á¢¢ì¸ Áâ¡×ìÌ º¢ÈôÀ¡É Žì¸õ ¦ºÖòи¢ýÈÉ÷.

 

128. «ý¨É Á⡨Åô ÀüȢ Á¨È ¯ñ¨Á¸û ¡¨Å?

1. à Áâ¡ ¸¼×Ç¢ý ¾¡ö.

2. «Å÷ ±ô¦À¡ØÐõ ¸ýÉ¢.

3. «Å÷ «ÁÄ ¯üÀÅ¢.

4. «Å÷ ¯¼§Ä¡Îõ ¬ýÁ¡§Å¡Îõ Å¢ñ§½üÒ «¨¼ó¾Å÷.

 

129. ¦ºÀÁ¡¨Ä¢ý Á¨È ¯ñ¨Á¸û ¡¨Å?

1. Á¸¢úÅ¢ý Á¨È ¯ñ¨Á¸û.

2. ´Ç¢Â¢ý Á¨È ¯ñ¨Á¸û.

3. ÐÂâý Á¨È ¯ñ¨Á¸û.

4. Á¡ðº¢Â¢ý Á¨È ¯ñ¨Á¸û.

 

130. Á¸¢úÅ¢ý Á¨È ¯ñ¨Á¸û ¡¨Å?

1. ¸À¢Ã¢§Âø à¾÷ ¸ýÉ¢ Áâ¡×ìÌ àÐ ¯¨Ãò¾Ð.

2. þ¨È «ý¨É ±Ä¢º¦Àò¨¾ ºó¾¢ò¾Ð.

3. þ§ÂÍ ¦Àòħ¸Á¢ø À¢Èó¾Ð.

4. þ§ÂÍ §¸¡Å¢Ä¢ø ¸¡½¢ì¨¸Â¡¸ ´ôÒ즸¡Îì¸ôÀð¼Ð.

5. ¸¡½¡Áø§À¡É þ§ÂͨŠ§¸¡Å¢Ä¢ø ¸ñ¼¨¼ó¾Ð.

 

131. ´Ç¢Â¢ý Á¨È ¯ñ¨Á¸û ¡¨Å?

1. þ§ÂÍ §Â¡÷¾¡ý ¬üÈ¢ø ¾¢ÕÓØìÌ ¦ÀüÈÐ.

2. þ§ÂÍ ¸¡É¡ç÷ ¾¢ÕÁ½ò¾¢ø ¾ñ½£¨Ãò ¾¢Ã¡ð¨º þúÁ¡¸ Á¡üÈ¢ÂÐ.

3. þ§ÂÍ þ¨ÈÂèº §À¡¾¢ò¾Ð.

4. þ§ÂÍ ¾¡§À¡÷ Á¨Ä¢ø §¾¡üÈõ Á¡È¢ÂÐ.

5. þ§ÂÍ ¿ü¸Õ¨½ ²üÀÎò¾¢ÂÐ.

 

132. ÐÂâý Á¨È ¯ñ¨Á¸û ¡¨Å?

1. þ§ÂÍ þÃò¾ Å¢Â÷¨Å º¢ó¾¢ÂÐ.

2. þ§ÂÍ ¸øརø ¸ðÎñÎ «ÊÀð¼Ð.

3. þ§ÂÍ ÓûÓÊ Ýð¼ôÀð¼Ð.

4. þ§ÂÍ ¸øšâ Á¨ÄìÌî º¢Ö¨Å ÍÁóÐ ¦ºýÈÐ.

5. þ§ÂÍ º¢Ö¨Å¢ø «¨ÈÂôÀðÎò ¾õ ¬Å¢¨Âò ÐÈó¾Ð.

 

133. Á¡ðº¢Â¢ý Á¨È ¯ñ¨Á¸û ¡¨Å?

1. þ§ÂÍ þÈó¾ ãýÈ¡õ ¿¡û ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾Ð.

2. þ§ÂÍ Å¢ñ½¸õ ¦ºýÈÐ.

3. «ý¨É Áâ¡Á£Ðõ ¾¢Õòà¾÷¸û Á£Ðõ ࠬŢ¡÷ ±Øó¾ÕÇ¢ Åó¾Ð.

4. þ¨È «ý¨É Å¢ñ½¸ò¾¢üÌ ±ÎòÐ즸¡ûÇôÀð¼Ð.

5. þ¨È «ý¨É Å¢ñ½¸, Áñ½¸ «Ãº¢Â¡¸ Á½¢ÓÊ Ýð¼ôÀð¼Ð.

 

 


Syndicate  Print  

Christmas 2011 - List of Carols Performances
Minimize
DateAddedFull NamePhoneEmailAgeRole
08-10-2012 08:04:04 aghysupazf wglyjgrr abcowoiiaf@duepai.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-10-2012 12:44:46 nkaersfexd ehxhcxuu wuqiqvnaet@lqopal.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-11-2012 14:54:17 misbiawmrh ftattxnh giqxyhhblq@weinqg.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-12-2012 04:18:23 cjorwqafxr qoedpqbo bkxbudkvlq@eacrth.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-12-2012 09:18:42 test 444444 test@test.com Age One to Four Participant
08-12-2012 23:33:01 test 1111 test@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-13-2012 22:40:10 test 7078 test@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-14-2012 02:16:54 qaarvikury lfoutiku lnssmdnngj@yzxsak.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-15-2012 16:18:40 test 123 stest@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-16-2012 04:50:17 udlvhulayh iuiinewz wijibdzcrp@urwqea.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-18-2012 08:06:44 avkvninvkx vjwhahhz hpsdjntcts@pliuzd.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-19-2012 00:07:46 test 123 test@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-18-2012 09:55:09 sqbskzvjdm hlnhwgdp hvwxxmplat@lkzhbl.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-19-2012 10:11:52 ogvfgxblrv ywbdewlb diuzrbcyhw@vhincu.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-19-2012 11:51:58 vtnlequtmz lqscjmuw egqvoeejll@ezcium.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-20-2012 08:45:29 oeexnuoiom pelnzmjm ooptoodnto@nsrhos.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-22-2012 14:33:25 hbagkoviqc pxzpclct jrpkqeceso@zlafvk.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-23-2012 12:07:13 ycexbetszv cstszmab uufwrbuwhx@yjvxip.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-24-2012 05:03:25 hkragedjye qfplfawf yppninqbax@yhsodv.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-25-2012 02:31:31 zxiqpapuld oeihxmmj ktmcaefkig@ofjnbs.com Age One to Four Co-Ordinator Main
10-03-2012 00:58:14 uqjtnpwzho vjqlfsqv xccgmzmobw@ajbpzr.com Age One to Four Co-Ordinator Main
10-09-2012 11:00:40 gsfwdazndh ixcnwqxo nvvvxqfisr@wlnwfd.com Age One to Four Co-Ordinator Main
10-09-2012 11:01:41 gsfwdazndh ixcnwqxo nvvvxqfisr@wlnwfd.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 11:12:04 vv 111-345-9080 vv@gho.vom Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 11:39:59 hj 1234567890 hj@coo.mop Age Eighteen and Above Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:46 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:49 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:53 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:57 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:01:02 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
04-07-2014 15:10:16 matt 26157921732 barny182@hotmail.com Age Thirteen to Eighteen Co-Ordinator Helper
05-21-2014 23:51:09 matt 23520057389 barny182@hotmail.com Age Thirteen to Eighteen Co-Ordinator Main
07-14-2014 03:59:02 hpustirahm iawcvubnjmdbuipmjd, tzmfcfpqbc tlcuijvqzd@lhzdsc.com Age One to Four Co-Ordinator Main
07-14-2014 17:12:57 ebcmnvrqgu oxldfubnjmdbuipmjd, ylrdtwnegg pmpzmfezod@mnvrfi.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-23-2014 19:39:07 Hannah Johnson 408-966-7963 preeya_j@yahoo.com Age Nine to Twelve Participant
10-04-2014 11:21:30 Tribal Beats, Berkeley 6503241509 tribalbeats@gmail.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 11:22:18 Tamil Folk(Steffi) 4086756789 folk@gmail.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 11:23:28 Music Blast - St Joseph Parish 6504567890 parish@yahoo.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 11:24:30 Galaxy Boyz Manu & Bala 40812345678 hisudha@gmail.com Age Thirteen to Eighteen Participant
10-04-2014 11:25:07 Nadanam( Sarah) 4153456789 naatiya@gmail.com Age Nine to Twelve Participant
10-04-2014 12:15:24 Isai Virunthu, Berkely 6504567890 isa@gmail.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 12:19:23 Anoop & Sudhahar 4086789087 drama@hollywood.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 12:22:09 Brittany 4089876785 britt@minnajal.com Age Thirteen to Eighteen Participant
10-05-2014 09:19:02 Larishia 4085912789 lri2@hotmail.com Age One to Four Co-Ordinator Helper
10-06-2014 17:16:09 Barthelom Francis - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Co-Ordinator Main
10-06-2014 17:17:07 Winston James - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:18:07 Alfi James Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:18:47 Andrew John - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:19:27 Anita - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:20:08 Nirel Zephan - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
Page 1 of 4           Next >> 

Syndicate  Print  

Christmas 2013 - Children's Carols Signup
Minimize
This module needs to be configured.

Print  

St. Joseph's International
MinimizeSyndicate  Print  

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2014 by BATCC