Tuesday, March 19, 2019
Download Font
Minimize

If you have any trouble in viewing this site in Tamil, Please Download Tamil Font


Syndicate  Print  

Common Prayers- Tamil
Minimize

¦À¡Ð ¦ºÀí¸û 4

º¢Ö¨Å «¨¼Â¡Çõ . 4

¸¢È¢ŠÐ ¸üÀ¢ò¾ ¦ºÀõ. 4

Áí¸Ç Å¡÷ò¨¾ ¦ºÀõ. 6

¾¢ÕòÐÅô Ò¸ú. 6

ÍÕì¸Á¡É ÁÉòÐÂ÷ ¦ºÀõ. 7

ã§Å¨Ç ¦ºÀõ. 8

¾¢ÕôÀÄ¢ ¦ºÀí¸û. 10

±øÄ¡õ ÅøÄ þ¨ÈÅÉ¢¼Óõ. 10

¯ýɾí¸Ç¢§Ä ¸¼×ÙìÌ.. 11

Å¡ÉÓõ âÁ¢Ôõ. 12

¸¡½¢ì¨¸ô À¡¼ÖìÌô À¢ý.. 15

àÂÅ÷ 15

Å¢ÍÅ¡ºò¾¢ý Á¨È¦À¡Õû. 16

¸¢È¢ŠÐ ¸üÀ¢ò¾ ¦ºÀõ. 16

¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌõ. 17

¬ñ¼Å§Ã §¾Åã÷ ±ýÉ¢¼õ ±Øó¾ÕÇ. 17

¾¢ÕôÀÄ¢ô À¡¼ø¸û. 19

¾£÷ò¾õ ¦¾Ç¢ò¾ø (¦À¡Ð측Äõ) 19

¾£÷ò¾õ ¦¾Ç¢ò¾ø (À¡ŠÌ¸¡Äõ) 19

¬ñ¼Å§Ã þÃì¸Á¡Â¢Õõ. 20

¯ýɾí¸Ç¢§Ä þ¨ÈÅÛìÌ.. 20

«ø§Äæ¡ 22

Å¡ÉÓõ âÁ¢Ôõ. 23

àÂÅ÷ 25

Å¢ÍÅ¡ºò¾¢ý Á¨È¦À¡Õû. 25

«ôÀ¡ À¢¾¡§Å. 26

¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌõ. 27

 


¦À¡Ð ¦ºÀí¸û

º¢Ö¨Å «¨¼Â¡Çõ

 

À¢¾¡  ;ý  ÀâÍò¾ ¬Å¢Â¢ý ¦ÀÂá§Ä,   ¬¦Áý.

 

(ÁÚ ÅÊÅõ)

¾ó¨¾ Á¸ý ࠬŢ¢ý ¦ÀÂá§Ä, ¬¦Áý.

¸¢È¢ŠÐ ¸üÀ¢ò¾ ¦ºÀõ

Àçġ¸ò¾¢ø þÕì¸¢È ±í¸û À¢¾¡§Å,

¯õÓ¨¼Â ¿¡Áõ «÷ì¸ôÀΞ¡¸;

¯õÓ¨¼Â þáÂõ ÅÕ¸;

¯õÓ¨¼Â º¢ò¾õ Àçġ¸ò¾¢ø ¦ºöÂôÀÎÅÐ §À¡Ä  â§Ä¡¸ò¾¢Öõ  ¦ºöÂôÀΞ¡¸.

 

±í¸û «Û¾¢É ¯½¨Å ±í¸ÙìÌ þýÚ «Ç¢ò¾ÕÙõ. ±í¸ÙìÌò ¾£¨Á ¦ºö¾Å÷¸¨Ç ¿¡í¸û ¦À¡ÚôÀÐ §À¡Ä ±í¸û À¡Åí¸¨Çô ¦À¡Úò¾ÕÙõ. ±í¸¨Ç §º¡¾¨É¢ø Å¢ÆÅ¢¼¡§¾Ôõ, ¾£¨Á¢ĢÕóÐ ±í¸¨Ç þÃðº¢ò¾ÕÙõ.

¬¦Áý.


Áí¸Ç Å¡÷ò¨¾ ¦ºÀõ

«Õû ¿¢¨Èó¾ Áâ§Â Å¡ú¸!

¸÷ò¾÷ ¯õÓ¼§É;

¦Àñ¸ÙìÌû ¬º£÷ž¢ì¸ôÀð¼Åû ¿£§Ã;

¯õÓ¨¼Â ¾¢ÕÅ¢üÈ¢ý ¸É¢Â¡¸¢Â

þ§ÂÍ×õ ¬º£÷ž¢ì¸ôÀð¼Å§Ã.

 

«÷‰¼ Á⡧ º÷§ÅÍÃÛ¨¼Â Á¡¾¡§Å, À¡Å¢¸Ç¡Â¢Õì¸¢È ±í¸Ù측¸ þô¦À¡ØÐõ ±í¸û Áý §¿Ãò¾¢Öõ §ÅñÊ즸¡ûÙõ.

¬¦Áý.

¾¢ÕòÐÅô Ò¸ú

À¢¾¡×ìÌõ  ;ÛìÌõ  ÀâÍò¾ ¬Å¢ìÌõ Á¸¢¨Á  ¯ñ¼¡Å¾¡¸.

 

¬¾¢Â¢§Ä þÕó¾Ð §À¡Ä þô¦À¡ØÐõ ±ô¦À¡ØÐõ ±ý¦ÈýÚõ þÕôÀ¾¡¸.  ¬¦Áý.

ÍÕì¸Á¡É ÁÉòÐÂ÷ ¦ºÀõ

±ý þ¨ÈÅÉ¡¸¢Â ¾ó¨¾§Â! ¿£÷ ¿ý¨Á ¿¢¨Èó¾Å÷. ±É§Å ±øÄ¡ÅüÈ¢üÌõ §ÁÄ¡¸ ¯õ¨Á ¿¡ý «ýÒ ¦ºö¸¢§Èý. ±ý À¡Åí¸Ç¡ø ¯ÁÐ «ý¨À ÁÈó¾¾ü¸¡¸ ÁÉõ ÅÕóи¢§Èý. ¯ÁÐ «ÕپŢ¡ø þÉ¢§Áø À¡Åõ ¦ºöž¢ø¨Ä ±ýÚ  ¯Ú¾¢ ÜÚ¸¢§Èý¬¦Áý.


ã§Å¨Ç ¦ºÀõ

¬ñ¼ÅÕ¨¼Â à¾÷ Áâ¡ÙìÌò

àШÃò¾¡÷.

ࠬŢ¡ø «Åû ¸Õò¾¡í¸¢É¡û.

            - «Õû¿¢¨È .....

þ§¾¡ ¬ñ¼Åâý «Ê¨Á.

¯ÁÐ ¦º¡üÀʧ ±ÉìÌ ¬¸ðÎõ.

            - «Õû¿¢¨È .....

Å¡ìÌ ÁÉ¢¾É¡É¡÷.

¿õÁ¢¨¼§Â Ìʦ¸¡ñ¼¡÷.

            - «Õû¿¢¨È .....

¸¢È¢ŠÐÅ¢ý Å¡ìÌÚ¾¢¸ÙìÌ ¿¡í¸û ¾Ì¾¢ ¦ÀÚõÀÊ,

þ¨ÈÅÉ¢ý à «ý¨É§Â ±í¸Ù측¸ §ÅñÊ즸¡ûÙõ.

 

¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸:

þ¨ÈÅ¡ ¯õ ¾¢ÕÁ¸ý ÁÉ¢¾É¡É¨¾ ¯õÓ¨¼Â Å¡Éà¾÷ ÅƢ¡¸ «È¢óÐ þÕ츢ý§È¡õ. «ÅÕ¨¼Â À¡Î¸Ç¢É¡Öõ Áýò¾¢É¡Öõ ¿¡í¸û ¯Â¢÷ôÀ¢ý Á¸¢¨Á ¦ÀÈ ¯ÁÐ «Õ¨Çô ¦À¡Æ¢Å£Ã¡¸. ±í¸û ¬ñ¼ÅḢ ¸¢È¢ŠÐ ÅƢ¡¸ ¯õ¨Á Áýȡθ¢ý§È¡õ.  ¬¦Áý.


¾¢ÕôÀÄ¢ ¦ºÀí¸û

±øÄ¡õ ÅøÄ þ¨ÈÅÉ¢¼Óõ

±øÄ¡õ ÅøÄ þ¨ÈÅÉ¢¼Óõ

º§¸¡¾Ã÷ º§¸¡¾Ã¢¸§Ç ¯í¸Ç¢¼Óõ

¿¡ý À¡Å¢¦ÂýÚ ²üÚ즸¡û¸¢§Èý.

²¦ÉÉ¢ø ±ý º¢ó¾¨É¡Öõ ¦º¡øÄ¡Öõ

¦ºÂÄ¡Öõ ¸¼¨Á¢ø ¾ÅȢ¾¡Öõ

À¡Åí¸û ÀÄ ¦ºö§¾ý.

±ý À¡Å§Á ±ý À¡Å§Á ±ý ¦ÀÕõ À¡Å§Á!

¬¨¸Â¡ø, ±ô¦À¡ØÐõ ¸ýɢ¡É

ÀâÍò¾ Á⡨ÇÔõ

Å¡Éà¾÷ ÒÉ¢¾÷ «¨ÉŨÃÔõ

º§¸¡¾Ã º§¸¡¾Ã¢¸§Ç ¯í¸¨ÇÔõ

¿õ §¾ÅÉ¡¸¢Â ¬ñ¼Åâ¼õ

±É측¸ §ÅñÊ즸¡ûÇ Áýȡθ¢ý§Èý.

 

¯ýɾí¸Ç¢§Ä ¸¼×ÙìÌ

¯ýɾí¸Ç¢§Ä ¸¼×ÙìÌ Á¸¢¨Á ¯ñ¼¡Ì¸!

â×ĸ¢ø ¿ýÁÉò§¾¡÷ìÌ «¨Á¾¢Ôõ ¬Ì¸! ¯õ¨Áô Ò¸ú¸¢ý§È¡õ, ¯õ¨Á Å¡úòи¢ý§È¡õ, ¯õ¨Á ¬Ã¡¾¢ì¸¢ý§È¡õ, ¯õ¨Á Á¸¢¨ÁôÀÎòи¢ý§È¡õ.

¯ÁÐ §ÁÄ¡É Á¡ðº¢¨Á¢ý ¦À¡ÕðÎ ¯ÁìÌ ¿ýÈ¢ ÜÚ¸¢ý§È¡õ.

¬ñ¼ÅḢ º÷§ÅÍá, Å¡Ûĸ «Ãº§Ã,

±øÄ¡õ ÅøÄ À¢¾¡Å¡¸¢Â º÷§ÅÍá!

²¸ ;ɡöî ¦ºÉ¢ò¾ ¬ñ¼Å§Ã þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ§Å!

¬ñ¼ÅḢ º÷§ÅÍá, º÷§ÅÍÃÉ¢ý ¦ºõÁÈ¢§Â, À¢¾¡Å¢ý ;§É,

¯Ä¸¢ý À¡Åí¸¨Çô §À¡ìÌÀŧÃ, ±í¸û §Áø þÃì¸Á¡Â¢Õõ.

¯Ä¸¢ý À¡Åí¸¨Çô §À¡ìÌÀŧÃ, ±í¸û Áýȡ𨼠²üÈÕÙõ.

À¢¾¡Å¢ý ÅÄôÀì¸õ Å£üÈ¢ÕôÀŧÃ, ±í¸û §Áø þÃì¸Á¡Â¢Õõ.

²¦ÉÉ¢ø þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ§Å ¿£÷ ´Õŧà ÀâÍò¾÷;

¿£÷ ´Õŧà ¬ñ¼Å÷, ¿£÷ ´Õŧà ¯ýɾ÷; ÀâÍò¾ ¬Å¢§Â¡Î

À¢¾¡Å¡¸¢Â º÷§ÅÍÃÉ¢ý Á¡ðº¢¨Á¢ø þÕôÀÅ÷ ¿£§Ã.  ¬¦Áý.

 

Å¡ÉÓõ âÁ¢Ôõ

´§Ã ¸¼×¨Ç Å¢Íź¢ì¸¢ý§Èý.

Å¡ÉÓõ âÁ¢Ôõ ¸¡ñÀ¨Å ¸¡½¡¾¨Å

¡×õ À¨¼ò¾ ±øÄ¡õ ÅøÄ À¢¾¡ «Å§Ã.

º÷§ÅÍÃÉ¢ý ²¸ ;ɡö ¦ƒÉ¢ò¾ ´§Ã ¬ñ¼Å÷

þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ¨ÅÔõ Å¢Íź¢ì¸¢ý§Èý.

þÅ÷ Ô¸í¸ÙìÌ ±øÄ¡õ Óý§À

À¢¾¡Å¢É¢ýÚ ¦ƒÉ¢ò¾¡÷;

¸¼×ǢɢýÚ ¸¼×Ç¡¸ ´Ç¢Â¢É¢ýÚ ´Ç¢Â¡¸

¦ÁöÂí ¸¼×Ç¢ýÚ ¦ÁöÂí ¸¼×Ç¡¸ ¦ƒÉ¢ò¾Å÷;

þÅ÷ ¦ƒÉ¢ò¾Å÷ ¯ñ¼¡ì¸ôÀð¼Å÷ «øÄ÷;

À¢¾¡§Å¡Î ´§Ã ¦À¡ÕÇ¡ÉÅ÷;

þÅ÷ ÅƢ¡¸§Å ¡×õ À¨¼ì¸ôÀð¼É;

Á¡É¢¼Ã¡É ¿Á측¸×õ ¿õ Á£ðÒ측¸×õ

šɸÁ¢ÕóÐ þÈí¸¢É¡÷;

ÀâÍò¾ ¬Å¢Â¢É¡ø ¸ýÉ¢Á⢼õ ¯¼ø ±ÎòÐ ÁÉ¢¾ý ¬É¡÷.

§ÁÖõ ¿Á측¸ô §À¡ïÍ À¢Ä¡ò¾¢ý «¾¢¸¡Ãò¾¢ø º¢Ö¨Å¢ø «¨ÈÔñÎ

À¡ÎÀðÎ «¼ì¸õ ¦ºöÂôÀð¼¡÷.

§Å¾¡¸Áò¾¢ý Àʧ ãýÈ¡õ ¿¡û ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾¡÷.

šɸò¾¢üÌ ±Øó¾ÕÇ¢

À¢¾¡Å¢ý ÅÄô Àì¸õ Å£üÈ¢Õ츢ýÈ¡÷.

ƒ£Å¢Â¨ÃÔõ Áâò¾Å¨ÃÔõ ¿Îò¾£÷ì¸

Á¡ðº¢¨ÁÔ¼ý Á£ñÎõ ÅÃÅ¢Õ츢ýÈ¡÷.

«ÅÃÐ «ÃÍìÌ ÓÊ× þáÐ.

À¢¾¡Å¢É¢ýÚõ ;ɢɢýÚõ ÒÈôÀÎõ

¬ñ¼ÅÕõ ¯Â¢÷ «Ç¢ôÀÅÕÁ¡É

ÀâÍò¾ ¬Å¢¨Â Å¢Íź¢ì¸¢ý§Èý.

þÅ÷ À¢¾¡§Å¡Îõ ;§É¡Îõ ´ýÈ¡¸

¬Ã¡¾¨ÉÔõ Á¸¢¨ÁÔõ ¦ÀÚ¸¢ýÈ¡÷.

¾£÷ì¸ò ¾Ã¢º¢¸Ç¢ý š¢ġ¸ §Àº¢ÂÅ÷ þŧÃ.

²¸ ÀâÍò¾ ¸ò§¾¡Ä¢ì¸ «ô§À¡Š¾Ä¢ì¸

¾¢ÕÀ¨Â Å¢Íź¢ì¸¢ý§Èý.

À¡ÅÁýÉ¢ôÒì¸¡É ´§Ã »¡ÉŠ¿¡Éò¨¾Ôõ

²üÚ즸¡û¸¢ý§Èý.

Áâò§¾¡÷ ¯ò¾¡Éò¨¾Ôõ

ÅÃÅ¢ÕìÌõ ÁÚ ¯Ä¸ Å¡ú¨ÅÔõ

±¾¢÷À¡÷츢ý§Èý. - ¬¦Áý.

¸¡½¢ì¨¸ô À¡¼ÖìÌô À¢ý

ÌÕ

º§¸¡¾Ã º§¸¡¾Ã¢¸§Ç, ¿¡õ «¨ÉÅÕõ ´ôÒ즸¡ÎìÌõ þò¾¢ÕôÀÄ¢ ±øÄ¡õ ÅøÄ ¾ó¨¾Â¡¸¢Â þ¨ÈÅÛìÌ ²üȾ¡ÌõÀÊ ¦ºÀ¢Ôí¸û.

 

 

þ¨È Áì¸û

¬ñ¼Å÷ ¾ÁÐ ¾¢Õô¦ÀÂâý Ò¸ú측¸×õ Á¸¢¨Á측¸×õ ¿ÁÐ ¿ý¨Á측¸×õ ¾ÁÐ ÀâÍò¾ ¾¢ÕÀ «¨Éò¾¢ý ¿ÄÛ측¸×õ ¯ÁÐ ¨¸Â¢É¢ýÚ þôÀÄ¢¨Â ²üÚì ¦¸¡ûšá¸.

àÂÅ÷

àÂÅ÷ àÂÅ÷ àÂÅ÷

ã×ĸ¢¨ÈÅÉ¡õ ¬ñ¼Å÷.

Å¡ÉÓõ âÁ¢Ôõ ¯ÁÐ Á¸¢¨Á¡ø ¿¢¨ÈóÐûÇÉ.

¯ýɾí¸Ç¢§Ä µº¡ýÉ¡!

¬ñ¼Å÷ ¦ÀÂáø ÅÕÀÅ÷ ¬º¢ ¦ÀüÈŧÃ;

¯ýɾí¸Ç¢§Ä µº¡ýÉ¡!

Å¢ÍÅ¡ºò¾¢ý Á¨È¦À¡Õû

ÌÕ

   þРŢÍÅ¡ºò¾¢ý Á¨È¦À¡Õû.

þ¨È Áì¸û

¬ñ¼Å§Ã, §¾Åã÷ ÅÕÁÇ×õ ¯ÁÐ þÈôÀ¢¨É «È¢ì¨¸Â¢Î¸¢ý§È¡õ. ¯ÁÐ ¯Â¢÷ô¨ÀÔõ ±ÎòШÃ츢ý§È¡õ.

¸¢È¢ŠÐ ¸üÀ¢ò¾ ¦ºÀõ

Àçġ¸ò¾¢ø þÕì¸¢È ±í¸û À¢¾¡§Å,

¯õÓ¨¼Â ¿¡Áõ «÷ì¸ôÀΞ¡¸;

¯õÓ¨¼Â þáÂõ ÅÕ¸;

¯õÓ¨¼Â º¢ò¾õ Àçġ¸ò¾¢ø ¦ºöÂôÀÎÅÐ §À¡Ä â§Ä¡¸ò¾¢Öõ  ¦ºöÂôÀΞ¡¸.

 

 

 

±í¸û «Û¾¢É ¯½¨Å ±í¸ÙìÌ þýÚ «Ç¢ò¾ÕÙõ.±í¸ÙìÌò ¾£¨Á ¦ºö¾Å÷¸¨Ç ¿¡í¸û ¦À¡ÚôÀÐ §À¡Ä ±í¸û À¡Åí¸¨Çô ¦À¡Úò¾ÕÙõ. ±í¸¨Ç §º¡¾¨É¢ø Å¢ÆÅ¢¼¡§¾Ôõ, ¾£¨Á¢ĢÕóÐ ±í¸¨Ç þÃðº¢ò¾ÕÙõ.

¬¦Áý.

¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌõ

¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌõ

þ¨ÈÅÉ¢ý ¦ºõÁÈ¢§Â,

±í¸û §Áø þÃì¸Á¡Â¢Õõ.

¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌõ þ¨ÈÅÉ¢ý ¦ºõÁÈ¢§Â,

±í¸û §Áø þÃì¸Á¡Â¢Õõ.

¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌõ þ¨ÈÅÉ¢ý ¦ºõÁÈ¢§Â,

±í¸ÙìÌ «¨Á¾¢¨Â «Ç¢ò¾ÕÙõ.

¬ñ¼Å§Ã §¾Åã÷ ±ýÉ¢¼õ ±Øó¾ÕÇ

¬ñ¼Å§Ã §¾Åã÷ ±ýÉ¢¼õ ±Øó¾ÕÇ

¿¡ý ¾Ì¾¢ÂüÈÅý(û). ¬É¡ø ´Õ Å¡÷ò¨¾ ÁðÎõ ¦º¡øÄ¢ÂÕÙõ; ±ý ¬ýÁ¡ ̽Á¨¼Ôõ.


¾¢ÕôÀÄ¢ô À¡¼ø¸û

¾£÷ò¾õ ¦¾Ç¢ò¾ø (¦À¡Ð측Äõ)

¬ñ¼Å§Ã ®§º¡ô ÒøĢɡø ±ý§Áø ¦¾Ç¢ôÀ£÷;

¿¡Ûõ àö¨Á ¬§Åý.

¿£§Ã ±ý¨Éì ¸ØÅ ¿¡Ûõ

¯¨ÈÀÉ¢ ¾É¢Öõ ¦Åñ¨Á¡§Åý.

  þ¨ÈÅ¡ ¯ÁÐ þÃì¸ô ¦ÀÕì¸ò¾¢Õ째üÀ

  ±ý§Áø þÃì¸õ ¦¸¡ûÙÅ£÷.

  À¢¾¡×õ ;Ûõ ࠬŢÔõ

  о¢Ôõ Ò¸Øõ ´ýÈ¡öô ¦ÀÚ¸.

  ¬¾¢Â¢ø þÕó¾Ð §À¡ø

  þýÚõ ±ýÚõ ¿¢ò¾¢ÂÁ¡¸×õ -  ¬¦Áý.

 

¾£÷ò¾õ ¦¾Ç¢ò¾ø (À¡ŠÌ¸¡Äõ)

§¾Å¡Ä ÅÄôÒÈÁ¢ÕóÐ

¾ñ½£÷ ÒÈôÀ¼ì ¸ñ§¼ý - «ø§Äæ¡.

 

«ó¾ò ¾ñ½£÷ ¡â¼õ Å󾧾¡

«Å÷¸û ¡ÅÕ§Á

®§¼üÈõ ¦ÀüÚì ÜÚÅ÷:

«ø§Äæ¡ «ø§Äæ¡ «ø§Äæ¡.

 

¬ñ¼Å¨Ãô §À¡üÚí¸û

²¦ÉÉ¢ø «Å÷ ¿øÄÅ÷;

«Å÷ ¾õ þÃì¸õ ±ý¦ÈýÚõ ¯ûǧ¾;

À¢¾¡×õ ;Ûõ ࠬŢÔõ

о¢Ôõ Ò¸Øõ ´ýÈ¡ö ¦ÀÚ¸,

¬¾¢Â¢ø þÕó¾Ð§À¡ø

þýÚõ ±ýÚõ ¿¢ò¾¢ÂÁ¡¸×õ - ¬¦Áý.

¬ñ¼Å§Ã þÃì¸Á¡Â¢Õõ

¬ñ¼Å§Ã þÃì¸Á¡Â¢Õõ!

¸¢È¢ŠÐ§Å þÃì¸Á¡Â¢Õõ!

¬ñ¼Å§Ã þÃì¸Á¡Â¢Õõ!

¯ýɾí¸Ç¢§Ä þ¨ÈÅÛìÌ

¯ýɾí¸Ç¢§Ä þ¨ÈÅÛìÌ

Á¡ðº¢¨Á ¯ñ¼¡Ì¸!

¯Ä¸¢É¢§Ä ¿ø ÁÉò¾Å÷ìÌ

«¨Á¾¢Ôõ ¯ñ¼¡Ì¸!

 

Ò¸ú¸¢ý§È¡õ ¡õ ¯õ¨Á§Â

Å¡úòи¢ý§È¡õ þ¨ÈŧÉ!

¯ÁìÌ ¬Ã¡¾¨É ÒâóÐ ¯õ¨Á

Á¸¢¨Áô ÀÎòи¢ý§È¡õ ¡õ.

 

¯ÁÐ §ÁÄ¡õ Á¡ðº¢¨Á측¸

¯ÁìÌ ¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¸¢ý§È¡õ.

¬ñ¼Åáõ ±õ þ¨ÈŧÉ

þ¨½Â¢øÄ¡¾ Å¢ñ½Ã§º!

 

¬üÈø «¨ÉòÐõ ¦¸¡ñÎ þÄíÌõ

§¾Å ¾ó¨¾ þ¨ÈŧÉ!

²¸ Á¸É¡¸ ¦ƒÉ¢ò¾ ¬ñ¼Å÷

þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ þ¨ÈŧÉ!

 

¬ñ¼Åáõ ±õ þ¨ÈŧÉ!

þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢Õî ¦ºõÁÈ¢§Â!

¾ó¨¾Â¢É¢ýÚ ¿¢ò¾¢ÂÁ¡¸

¦ƒÉ¢ò¾ þ¨ÈÅý Á¸§É ¿£÷!


¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌÀŧÃ,

¿£÷ ±õÁ£Ð þÃíÌÅ£÷!

¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌÀŧÃ,

±õ Áýȡ𨼠²üÈÕûÅ£÷!

 

¾ó¨¾Â¢ý ÅÄò¾¢ø Å£üÈ¢ÕôÀŧÃ,

¿£÷ ±õÁ£Ð þÃíÌÅ£÷!

²¦ÉÉ¢ø þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ§Å

¿£÷ ´Õŧà àÂÅ÷!

¿£÷ ´Õŧà ¬ñ¼Å÷!

¿£÷ ´Õŧà ¯ýɾ÷!

ÀâÍò¾ ¬Å¢Ô¼ý ¾ó¨¾ þ¨ÈÅÉ¢ý

Á¡ðº¢Â¢ø ¯ûÇÅ÷ ¿£§Ã.  - ¬¦Áý!

«ø§Äæ¡

«ø§Äæ¡ «ø§Äæ¡ «ø§Äæ¡!

¦ÁøÄ¢¨ºì ¸ÕÅ¢¸û Á£ðÊΧšõ

§ÁÇÓõ ¾¡ÇÓõ ÓÆí¸¢Î§Å¡õ

¿øÄÅ÷ ¬ñ¼Å÷ ±ýÚ¨Ãô§À¡õ

¿¡Ù§Á «Å¨Ãô §À¡üȢΧšõ.

Å¡ÉÓõ âÁ¢Ôõ

Å¡ÉÓõ âÁ¢Ôõ À¨¼ò¾Åáõ

¸¼×û ´ÕÅ÷ þÕ츢ýÈ¡÷;

¾ó¨¾ ;ý ࠬŢÔÁ¡ö

¿õÁ¢ø ¯È×¼ý Å¡ú¸¢ýÈ¡÷!

 

ÀâÍò¾ ¬Å¢Â¢ý ÅøĨÁ¡ø

¾¢ÕÁ¸ý Á⢼õ ÁÛÅ¡É¡÷;

ÁÉ¢¾¨Ãô ÒÉ¢¾Ã¡ö ¬ì¸¢¼§Å

ÒÉ¢¾Ã¡õ ¸¼×û ÁÉ¢¾Ã¡É¡÷!

 


À¢Ä¡òÐÅ¢ý ¬ðº¢Â¢ø À¡ÎÀð¼¡÷,

¸øÄ¨È ´ýÈ¢ø «¼ì¸ôÀð¼¡÷;

ãýÈ¡õ ¿¡Ç¢ø ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾¡÷,

Áýò¾¢ý Á£Ð ¦ÅüÈ¢ ¦¸¡ñ¼¡÷!

 

Àçġ¸õ Å¡Øõ ¾ó¨¾Â¢¼õ

«Ã¢Â¨½ ¦¸¡ñÎ þÕ츢ýÈ¡÷;

¯Ä¸õ ÓÊÔõ ¸¡Äò¾¢§Ä

¿ÎÅáöò ¾¢ÕõÀ×õ Åó¾¢ÎÅ¡÷!

 

ÀâÍò¾ ¬Å¢¨Â ¿õÒ¸¢§È¡õ,

À¡Ã¢É¢ø «Å÷ Ш½ §Åñθ¢È¡õ;

À¡Å ÁýÉ¢ôÀ¢ø àö¨Á ¦ÀüÚ

À⸡à šúÅ¢ø þ¨½ó¾¢Î§Å¡õ!

 

¾¢ÕÀ ¯¨ÃôÀ¨¾ ¿õÒ¸¢§È¡õ;

ÒÉ¢¾÷¸û ¯È¨Å ¿õÒ¸¢§È¡õ;

ºÃ£Ãò¾¢ý ¯Â¢÷ô¨À ÁÚÅ¡ú¨Å

Å¢ÍÅ¡ºô ¦À¡ÕÇ¡ö ¿õÒ¸¢§È¡õ!

 

à ¿ø ¬Å¢Â¡õ þ¨ÈŨÉÔõ

àÂÅáìÌõ ´ôÒèÅÔõ

ÒÉ¢¾Ã¡õ þ§ÂÍÅ¢ý ¬ðº¢¨ÂÔõ

ÒÉ¢¾ ¿ø Å¡úÅ¢ü¸¡ö ²ü¸¢ý§È¡õ.

   - ¬¦Áý!

àÂÅ÷

àÂÅ÷, àÂÅ÷, àÂÅ÷,

ã×ĸ¢¨ÈÅÉ¡õ ¬ñ¼Å÷!

 

Å¡ÉÓõ ¨ÅÂÓõ ¡×õ Ñõ

Á¡ðº¢¨Á¡ø ¿¢¨ÈóÐûÇÉ!

¯ýɾí¸Ç¢§Ä µº¡ýÉ¡! (2)

 

 

¬ñ¼Å÷ ¾¢Õô¦ÀÂáø

ÅÕÀÅ÷ ¬º£÷ ¦ÀüÈŧÃ!

¯ýɾí¸Ç¢§Ä µº¡ýÉ¡! (2)

Å¢ÍÅ¡ºò¾¢ý Á¨È¦À¡Õû

ÌÕ

þРŢÍÅ¡ºò¾¢ý Á¨È¦À¡Õû

 

þ¨È Áì¸û

±Á측¸ Áâò¾£÷

±Á측¸  ¯Â¢÷ò¾£÷

Á£ñÎõ ÅÕÅ£÷

¯Á째 ¬Ã¡¾¨É ¯Á째

 ¬Ã¡¾¨É.

 

þ¨È Áì¸û (ÁÚ ÅÊÅõ)

¸¢È¢ŠÐ Áâò¾¡÷

¸¢È¢ŠÐ ¯Â¢÷ò¾¡÷

¸¢È¢ŠÐ Á£ñÎõ ÅÕÅ¡÷.

«ôÀ¡ À¢¾¡§Å

«ôÀ¡ À¢¾¡§Å «ôÀ¡ À¢¾¡§Å

«ôÀ¡ À¢¾¡§Å À¢¾¡§Å.

 

¯õ à ¿¡Áõ Å¡ú¸§Å,

¯õ à «ÃÍ ÅÕ¸§Å;

¯õ «ýÒ ±õÁ¢ø ¦ÀÕ¸§Å,

¯õ ÀñÒ ±õÁ¢ø ÅÇçÅ.

- «ôÀ¡ À¢¾¡§Å

 


Å¢ñ½¸ Å¡º¢¸û Å¡úÅÐ §À¡ø

Áñ½¸ Á¡ó¾Õõ Å¡úó¾¢Î¸;

¯õ º¢ò¾õ ±õÁ¢ø ¿¢¨È§ÅÚ¸;

¯õ ¾¢ð¼õ ±õÁ¢ø ÀÄý ¾Õ¸.

- «ôÀ¡ À¢¾¡§Å

 

«ýÈ¡¼ ¯½¨Åò ¾ó¾ÕÙõ;

¬Å¢¨Â ±õ§Áø ¦À¡Æ¢ó¾ÕÙõ;

¯õ¾¢Õ š쨸 ¿ø ¯½Å¡¸

¯ñÎ Á¸¢Æ§Å ¦ºö¾ÕÙõ.

- «ôÀ¡ À¢¾¡§Å

 

À¢È÷ ÌüÈõ ¿¡í¸û ¦À¡ÚôÀЧÀ¡ø

±õ ÌüÈõ ¿£§Ã ¦À¡Úò¾ÕÙõ;

§º¡¾¨É ¿¢ýÚ ±õ¨Á ¸¡ò¾ÕÙõ;

§º¡¾¢ìÌõ º¡ò¾¡¨É Å¢ÃðÊÅ¢Îõ.

- «ôÀ¡ À¢¾¡§Å

 

¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌõ

¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌõ

þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢ÕõÁÈ¢§Â,

±õ§Áø þÃì¸õ ¨ÅÔõ.

 

¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌõ

þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢ÕõÁÈ¢§Â,

±õ§Áø þÃì¸õ ¨ÅÔõ.

 

¯Ä¸¢ý À¡Åõ §À¡ìÌõ

þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢ÕõÁÈ¢§Â,

±ÁìÌ «¨Á¾¢ «ÕÙõ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Syndicate  Print  

Christmas 2011 - List of Carols Performances
Minimize
DateAddedFull NamePhoneEmailAgeRole
08-10-2012 08:04:04 aghysupazf wglyjgrr abcowoiiaf@duepai.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-10-2012 12:44:46 nkaersfexd ehxhcxuu wuqiqvnaet@lqopal.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-11-2012 14:54:17 misbiawmrh ftattxnh giqxyhhblq@weinqg.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-12-2012 04:18:23 cjorwqafxr qoedpqbo bkxbudkvlq@eacrth.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-12-2012 09:18:42 test 444444 test@test.com Age One to Four Participant
08-12-2012 23:33:01 test 1111 test@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-13-2012 22:40:10 test 7078 test@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-14-2012 02:16:54 qaarvikury lfoutiku lnssmdnngj@yzxsak.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-15-2012 16:18:40 test 123 stest@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-16-2012 04:50:17 udlvhulayh iuiinewz wijibdzcrp@urwqea.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-18-2012 08:06:44 avkvninvkx vjwhahhz hpsdjntcts@pliuzd.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-19-2012 00:07:46 test 123 test@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-18-2012 09:55:09 sqbskzvjdm hlnhwgdp hvwxxmplat@lkzhbl.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-19-2012 10:11:52 ogvfgxblrv ywbdewlb diuzrbcyhw@vhincu.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-19-2012 11:51:58 vtnlequtmz lqscjmuw egqvoeejll@ezcium.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-20-2012 08:45:29 oeexnuoiom pelnzmjm ooptoodnto@nsrhos.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-22-2012 14:33:25 hbagkoviqc pxzpclct jrpkqeceso@zlafvk.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-23-2012 12:07:13 ycexbetszv cstszmab uufwrbuwhx@yjvxip.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-24-2012 05:03:25 hkragedjye qfplfawf yppninqbax@yhsodv.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-25-2012 02:31:31 zxiqpapuld oeihxmmj ktmcaefkig@ofjnbs.com Age One to Four Co-Ordinator Main
10-03-2012 00:58:14 uqjtnpwzho vjqlfsqv xccgmzmobw@ajbpzr.com Age One to Four Co-Ordinator Main
10-09-2012 11:00:40 gsfwdazndh ixcnwqxo nvvvxqfisr@wlnwfd.com Age One to Four Co-Ordinator Main
10-09-2012 11:01:41 gsfwdazndh ixcnwqxo nvvvxqfisr@wlnwfd.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 11:12:04 vv 111-345-9080 vv@gho.vom Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 11:39:59 hj 1234567890 hj@coo.mop Age Eighteen and Above Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:46 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:49 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:53 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:57 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:01:02 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
04-07-2014 15:10:16 matt 26157921732 barny182@hotmail.com Age Thirteen to Eighteen Co-Ordinator Helper
05-21-2014 23:51:09 matt 23520057389 barny182@hotmail.com Age Thirteen to Eighteen Co-Ordinator Main
07-14-2014 03:59:02 hpustirahm iawcvubnjmdbuipmjd, tzmfcfpqbc tlcuijvqzd@lhzdsc.com Age One to Four Co-Ordinator Main
07-14-2014 17:12:57 ebcmnvrqgu oxldfubnjmdbuipmjd, ylrdtwnegg pmpzmfezod@mnvrfi.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-23-2014 19:39:07 Hannah Johnson 408-966-7963 preeya_j@yahoo.com Age Nine to Twelve Participant
10-04-2014 11:21:30 Tribal Beats, Berkeley 6503241509 tribalbeats@gmail.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 11:22:18 Tamil Folk(Steffi) 4086756789 folk@gmail.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 11:23:28 Music Blast - St Joseph Parish 6504567890 parish@yahoo.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 11:24:30 Galaxy Boyz Manu & Bala 40812345678 hisudha@gmail.com Age Thirteen to Eighteen Participant
10-04-2014 11:25:07 Nadanam( Sarah) 4153456789 naatiya@gmail.com Age Nine to Twelve Participant
10-04-2014 12:15:24 Isai Virunthu, Berkely 6504567890 isa@gmail.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 12:19:23 Anoop & Sudhahar 4086789087 drama@hollywood.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 12:22:09 Brittany 4089876785 britt@minnajal.com Age Thirteen to Eighteen Participant
10-05-2014 09:19:02 Larishia 4085912789 lri2@hotmail.com Age One to Four Co-Ordinator Helper
10-06-2014 17:16:09 Barthelom Francis - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Co-Ordinator Main
10-06-2014 17:17:07 Winston James - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:18:07 Alfi James Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:18:47 Andrew John - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:19:27 Anita - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:20:08 Nirel Zephan - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
Page 1 of 4           Next >> 

Syndicate  Print  

Christmas 2013 - Children's Carols Signup
Minimize
This module needs to be configured.

Print  

St. Joseph's International
MinimizeSyndicate  Print  

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2014 by BATCC