Saturday, April 20, 2019
Download Font
Minimize

If you have any trouble in viewing this site in Tamil, Please Download Tamil Font


Syndicate  Print  

Common Prayers- Tamil
Minimize

 

¦ºÀÁ¡¨Ä ¦ºÀ¢ô§À¡õ

 

Ó¾øÅ÷:

¾ó¨¾, Á¸ý, ࠬŢ¢ý ¦ÀÂá§Ä,

 

±ø§Ä¡Õõ: ¬¦Áý!

 

Ó¾øÅ÷:

Å¢ÍÅ¡ºô À¢ÃÁ¡½õ

 

±ø§Ä¡Õõ:

Àçġ¸ò¨¾Ôõ â§Ä¡¸ò¨¾Ôõ À¨¼ò¾ ±øÄ¡õÅøÄ À¢¾¡Å¡¸¢Â º÷§ÅÍÃ¨É Å¢Íź¢ì¸¢§Èý.

 

«ÅÕ¨¼Â ²¸ ;ɡ¸¢Â ¿õÓ¨¼Â ¿¡¾÷ þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ¨ÅÔõ Å¢Íź¢ì¸¢§Èý.

 

«Å÷ ÀâÍò¾ ¬Å¢Â¢É¡ø ¸÷ôÀÁ¡ö ¯üÀÅ¢òÐ ¸ýÉ¢Á⢼Á¢ÕóÐ À¢Èó¾¡÷. §À¡ïÍ À¢Ä¡ò¾¢ý «¾¢¸¡Ãò¾¢ø À¡ÎÀðÎ º¢Ö¨Å¢ø «¨ÈÔñÎ ÁâòÐ «¼ì¸õ ¦ºöÂôÀð¼¡÷.

 

À¡¾¡Çò¾¢ø þÈí¸¢ ãýÈ¡õ ¿¡û Áâò§¾¡Ã¢¼Á¢ÕóÐ ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾¡÷.

 

Àçġ¸ò¾¢üÌ ±Øó¾ÕÇ¢ ±øÄ¡õÅøÄ À¢¾¡Å¡¸¢Â º÷§ÅÍÃÛ¨¼Â ÅÄÐ Àì¸ò¾¢ø Å£üÈ¢Õ츢ȡ÷.

 

«ùÅ¢¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ º£Å¢Â¨ÃÔõ Áâò¾Å¨ÃÔõ ¿Îò¾£÷ì¸ ÅÕÅ¡÷.

 

ÀâÍò¾ ¬Å¢¨Â Å¢Íź¢ì¸¢§Èý, ÀâÍò¾ ¸ò§¾¡Ä¢ì¸ ¾¢ÕÀ¨Â Å¢Íź¢ì¸¢§Èý. «÷‰¼Å÷¸Ù¨¼Â ºã¾£¾ô À¢Ã§Â¡ºÉò¨¾ Å¢Íź¢ì¸¢§Èý, À¡Å ¦À¡Úò¾¨Ä Å¢Íź¢ì¸¢§Èý. ºÃ£Ã ¯ò¾¡Éò¨¾ Å¢Íź¢ì¸¢§Èý, ¿¢ò¾¢Â º£Å¢Âò¨¾ Å¢Íź¢ì¸¢§Èý. - ¬¦Áý.

 

øÄÐ)

À¡¼ø: Å¡ÉÓõ âÁ¢Ôõ À¨¼ò¾Åáõ...

 

(¸¢È¢ŠÐ ¸üÀ¢ò¾ ¦ºÀõ, Áí¸Ç Å¡÷ò¨¾ ¦ºÀõ þÅüÈ¢ý Ó¾ø À̾¢¨Â Ó¾øÅ÷ ¦º¡øÄ, À¢üÀ̾¢¨Â «¨ÉÅÕõ þ¨½óÐ ¦º¡ø§Å¡õ)

¦Àâ Á½¢: ¦ÁöÂ¡É þ¨ÈÅÛõ ¦ÁöÂ¡É ÁÉ¢¾Ûõ ´ýȡ¢Õì¸¢È þ§ÂÍ ¸üÀ¢ò¾ ¦ºÀò¨¾î ¦º¡ø֧šõ. Àçġ¸ò¾¢Ä¢Õì¸¢È ...

 


ãýÚ º¢È¢Â Á½¢¸û:

1. ÀÃÁ ¾ó¨¾Â¡õ þ¨ÈÅÛìÌ Á¸Ç¡ö þÕì¸¢È ÒÉ¢¾ þ¨ÈÂý¨É§Â, ±í¸Ç¢¼õ Å¢ÍÅ¡ºõ ÀÄÉÇ¢ìÌõ ÀÊ¡¸ò ¾¢Õ¨Áó¾¨É ÁýÈ¡Îõ. «Õû ¿¢¨Èó¾ ...

 

2. ¾¢ÕÁ¸É¡õ þ¨ÈÅÛìÌò ¾¡Â¡ö þÕì¸¢È ÒÉ¢¾ þ¨ÈÂý¨É§Â, ±í¸Ç¢¼õ ¿õÀ¢ì¨¸ ÅÇÕõÀÊ¡¸ ¯õ ¾¢Õ¨Áó¾¨É ÁýÈ¡Îõ. «Õû ¿¢¨Èó¾ ...

 

3. ࠬŢ¡á¸¢Â þ¨ÈÅÛìÌ À¢Ã¢ÂÓûÇÅǡ¢Õì¸¢È ÒÉ¢¾ þ¨ÈÂý¨É§Â, ±í¸Ç¢¼õ Å¢ÍÅ¡ºõ ÀÄÉÇ¢ìÌõ ÀÊ¡¸ò ¾¢Õ¨Áó¾¨É ÁýÈ¡Îõ. «Õû ¿¢¨Èó¾ ...

 

ãýÚ º¢È¢Â Á½¢¸ÙìÌô À¢ý ( ¾¢ÕòÐŠо¢ ):

 

À¢¾¡×ìÌõ, ;ÛìÌõ, ÀâÍò¾ ¬Å¢ìÌõ Á¸¢¨Á ¯ñ¼¡Å¾¡¸. ¬¾¢Â¢§Ä þÕó¾Ð §À¡Ä þô¦À¡ØÐõ ±ô¦À¡ØÐõ ±ý¦ÈýÚõ þÕôÀ¾¡¸. ¬¦Áý.

 


Ó¾øÅ÷:

 

¿¡õ ¦ºÀ¢ìÌõ þó¾ ¦ºÀÁ¡¨Ä¨Â ...... ¸ÕòÐ측¸ ´ôÒ ¦¸¡Îô§À¡õ.

 

Á¸¢ú Á¨ÈÔñ¨Á¸û

(¾¢í¸û, ¾¢ÕÅÕ¨¸ì¸¡Ä »¡Â¢Ú)

 

ÐÂà Á¨ÈÔñ¨Á¸û

(¦ºùÅ¡ö, ¦ÅûÇ¢, ¾Åì¸¡Ä »¡Â¢Ú)

 

Á¸¢¨Á Á¨ÈÔñ¨Á¸û

(Ò¾ý, ºÉ¢, »¡Â¢Ú)

 

´Ç¢ Á¨ÈÔñ¨Á¸û

(Ţ¡Æý)

 

´ù¦Å¡Õ 10 «Õû ¿¢¨ÈìÌ À¢ÈÌ ...

 

µ! ±í¸û þ§ÂͧÅ! ±í¸û À¡Åí¸¨Ç ÁýÉ¢Ôõ, ±í¸¨Ç ¿Ã¸ ¦¿ÕôÀ¢Ä¢ÕóÐ ¸¡ôÀ¡üÚõ, ±øÄ¡ ¬òÐÁí¸¨ÇÔõ, Å¢§ººÁ¡ö ¯ÁÐ þÃì¸ò¾¢ý ¯¾Å¢ ¡ÕìÌ «¾¢¸ «Åº¢Â§Á¡, «Å÷¸¨Ç §Á¡ðº ¸¨Ã §º÷ò¾ÕÙõ.

 

ù¦Å¡Õ Á¨ÈÔñ¨Á¸ÙìÌô À¢ÈÌ «øÄÐ 2-õ, 4-õ Á¨ÈÔñ¨Á¸ÙìÌô À¢ÈÌ Á¡¾¡ À¡¼ø¸¨Ç «øÄÐ ¦À¡Õò¾Á¡É À¡¼ø¸¨Ç À¡Ê ¦ºÀ¢ì¸Ä¡õ)


ÁâÂý¨É¢ý ¦ºÀÁ¡¨Ä Á¨ÈÔñ¨Á¸û


 

Á¸¢ú× Á¨ÈÔñ¨Á¸û

 

 

¸À¢Ã¢§Âø à¾÷ ¸ýÉ¢ Áâ¡×ìÌò àШÃò¾¨¾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿¡õ ¾¡úԼý Å¡Æ ÅÃõ §¸ð§À¡Á¡¸.

 

 

§¾Å «ý¨É ±Ä¢º¦Àò¨¾ ºò¾¢ò¾¨¾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿¡õ À¢ÈÃýÀ¢ø ÅÇÃî ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

 

 

 

 

þ§ÂÍ À¢È󾨾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿¡õ ±Ç¢¨Á¡ö Å¡Æî ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

 

þ§ÂͨÅì §¸¡Å¢Ä¢ø ¸¡½¢ì¨¸Â¡¸ ´ôÒ즸¡Îò¾¨¾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿¡õ þ¨È ¾¢Õ×Çò¾¢üÌô À½¢óÐ ¿¼ìÌõ ÅÃõ §¸ð§À¡Á¡¸.

 

 

¸¡½¡Áü §À¡É þ§ÂͨÅì ¸ñ¼¨¼ó¾¨¾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿¡õ þ§ÂͨŠ±ýÚõ ¾¡¸ò§¾¡Î §¾Îõ ÅÃõ §¸ðÎ ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 


ÐÂà Á¨ÈÔñ¨Á¸û

 

 

 

þ§ÂÍ þÃò¾ Å¢Â÷¨Å º¢ó¾¢Â¨¾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿õ À¡Åí¸Ù측¸ ¿¡õ ÁÉòÐÂ÷ «¨¼Âî ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

 

 

þ§ÂÍ ¸ø àÉ¢ø ¸ðÎñÎ «Êì¸ôÀ𼨾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿õ ÒÄý¸¨Ç «¼ì¸¢ Å¡Øõ ÅÃõ §¸ðÎ ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

 

þ§ÂÍ ÓûÓÊ ¾Ã¢ò¾¨¾ ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿õ¨Á§Â ´Îì¸×õ, ¿ÁìÌ §¿Ã¢Îõ ¿¢ó¨¾ «ÅÁ¡Éí¸¨ÇÔõ §¾¡øÅ¢¸¨ÇÔõ ²ü¸×õ ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

þ§ÂÍ º¢Ö¨Åî ÍÁóÐ ¦ºýȨ¾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, Å¡ú쨸î ͨÁ¸¨Çô ¦À¡Ú¨Á§Â¡Î ²üÚ Å¡Æî ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

þ§ÂÍ º¢Ö¨Å¢ø «¨ÈÂôÀðÎ ¯Â¢÷ Ţ𼨾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿¡õ þ§ÂͨŠ«ýÒ ¦ºöÂ×õ, À¢È¨Ã ÁýÉ¢ì¸×õ ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

 


Á¸¢¨Á Á¨ÈÔñ¨Á¸û

 

 

 

þ§ÂÍ ¯Â¢÷ò¦¾Ø󾨾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿¡õ ÁÉõ Á¡È¢¼×õ, ¯Â¢÷ ÐÊôÒûÇ Å¢ÍÅ¡ºÓ¼ý Å¡Æ×õ ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

 

þ§ÂÍÅ¢ý Å¢ñ§½üÈò¨¾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿¡õ þ¨ÈÅÉ¢ø ¿õÀ¢ì¨¸ ¦¸¡ñΠŢñ½¸ Å¡ú¨Åò §¾Îõ ÅÃõ §¸ðÎ ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

 

ࠬŢ¢ý ÅÕ¨¸¨Âò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿¡õ «¨ÉÅÕõ ࠬŢ¢ý ¦¸¡¨¼¸¨Çô ¦ÀÈî ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

 

§¾Å «ý¨É¢ý Å¢ñ§½ü¨Àò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿¡Óõ Å¢ñ½¸ Á¸¢¨Á¢ø ÀíÌ ¦ÀÈî ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

§¾Å «ý¨É Å¢ñ½¸ Áñ½¸ «Ãº¢Â¡¸ Á½¢ÓÊ Ýð¼ô¦ÀüȨ¾ò ¾¢Â¡É¢òÐ, ¿¡õ «ý¨É Áâ¡Ţý Á£Ð ¬úó¾ Àì¾¢ ¦¸¡ûÇî ¦ºÀ¢ô§À¡Á¡¸.

 

 


´Ç¢ Á¨ÈÔñ¨Á¸û

 

The Baptism of the Lord

 

 

þ§ÂÍÅ¢ý ¾¢ÕÓØìÌ «Å÷ À½¢ Å¡úÅ¢ý ¦¾¡¼ì¸õ, ࠬŢ¡ÉÅ÷ þ§ÂÍÅ¢ý Á£Ð ±Øó¾ÕûÅÐ ÌÈ¢òÐ ¾¢Â¡É¢ô§À¡Á¡¸.

The wedding of Cana

 

 

¸¡É¡ç÷ ¾¢ÕÁ½ò¾¢ø ¿¢¸úó¾ Ó¾ø «ÕíÌÈ¢ - «ý¨É Áâ¡Ţý ÀâóШÃìÌõ ¦ºÂø ÌÈ¢òÐ ¾¢Â¡É¢ô§À¡Á¡¸.

 

 

The Proclomation of the Kingdom

 

 

þ§ÂÍÅ¢ý þ¨È¡𺢠ÀüȢ «È¢Å¢ôÒ - ÁÉÁ¡üÈò¾¢ü¸¡¸ Å¢ÎÅ¢ìÌõ «¨ÆôÒ ÌÈ¢òÐ ¾¢Â¡É¢ô§À¡Á¡¸.

 

The Transfiguration

 

¾¡§À¡÷ Á¨Ä¢ø ¿¢¸úó¾ þ§ÂÍÅ¢ý §¾¡üÈ Á¡üÈõ ÌÈ¢ìÌõ Á¸¢¨Á - þ¨Èò ¾ó¨¾Â¢ý ²üÒ¨¼Ôõ, Á¸¢úÔõ ÌÈ¢òÐ ¾¢Â¡É¢ô§À¡Á¡¸.

The Last Supper

 

þ§ÂÍÅ¢ý þÚ¾¢ ¯½× - «ýÒì ¸ð¼¨Ç À¢ÈôÀ¢ì¸ôÀð¼Ðõ, þ§ÂÍ ¾õ ¿¢¨ÉÅ¡¸ Å¢ðÎî ¦ºýÈ ¦¾öÅ£¸ ¯½×õ ÌÈ¢òÐ ¾¢Â¡É¢ô§À¡Á¡¸.

 

¦ºÀÁ¡¨Ä ´ôÒì ¦¸¡Î츢ýÈ ¦ºÀõ

«¾¢à¾Ã¡É ÒÉ¢¾ Á¢ì§¸§Ä §¾Å à¾÷¸Ç¡É ÒÉ¢¾ ¸À¢Ã¢§Â§Ä þçÀ§Ä «ô§À¡Š¾Ä÷¸Ç¡É ÒÉ¢¾ þáÂôÀ§Ã º¢ýÉôÀ§Ã «ÕÇôÀ§Ã ÒÉ¢¾ «ó§¾¡É¢Â¡§Ã ¿¡í¸û ±òШ½ À¡Å¢¸Ç¡Â¢Õó¾¡Öõ ¿¡í¸û §ÅñÊ즸¡ñ¼ þó¾ ³õÀòÐ ãýÚ Á½¢î ¦ºÀò¨¾Ôõ ¯í¸û §¾¡ò¾¢Ãí¸§Ç¡§¼ ´ýÈ¡¸ì ÜðÊ ÒÉ¢¾ §¾ÅÁ¡¾¡Å¢ý ¾¢ÕôÀ¡¾ò¾¢ø À¡¾ ¸¡½¢ì¨¸Â¡¸ ¨Åì¸ ¯í¸¨Ç §ÅñÊì ¦¸¡û¸¢ý§È¡õ.

  - Àçġ¸ò¾¢ø ..

 

5-õ Á¨ÈÔñ¨Á¨Âò ¾¢Â¡É¢òÐ ¦ºÀ¢ò¾ À¢ÈÌ

¸¢Õ¨À¾¡Â¡ÀòÐ ¦ºÀõ

¸¢Õ¨À¾¡Â¡ÀòÐìÌ Á¡¾¡Å¡Â¢Õì¸¢È ±í¸û þá츢ɢ§Â Å¡ú¸. ±í¸û ƒ£Å¢Â§Á ±í¸û ¾ïº§Á, ±í¸û ÁÐçÁ Å¡ú¸. À羺¢¸Ç¡Â¢Õì¸¢È ¿¡í¸û ²¨Å¢ý Áì¸û ¯õ¨Áô À¡÷òÐì ÜôÀ¢Î¸¢§È¡õ. þó¾ ¸ñ½£÷ ¸½Å¡Â¢Ä¢ÕóÐ À¢ÃÄ¡À¢ò¾ØÐ ¯õ¨Á§Â §¿¡ì¸¢ ¦ÀÕãîÍ Å¢Î¸¢ý§È¡õ. ¬¾Ä¡ø ±í¸Ù측¸ §ÅñÊ Áýȡθ¢È ¾¡§Â, ¯õÓ¨¼Â ¾Â¡ÇÓûÇ ¾¢Õì¸ñ¸¨Ç ±í¸û §Áø ¾¢ÕôÀ¢ÂÕÙõ. þ¾ýÈ¢§Â ¿¡í¸û þó¾ À¢Ã§¾ºõ ¸¼ó¾ À¢üÀ¡Î ¯õÓ¨¼Â ¾¢ÕÅ¢üÈ¢ý ¸É¢Â¡¸¢Â þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ¿¡¾Õ¨¼Â À¢Ãò¾¢ÂðºÁ¡É ¾Ã¢ºÉò¨¾ ±í¸ÙìÌò ¾ó¾ÕÙõ. ¸¢ÕÀ¡¸Ã¢§Â, ¾¡Â¡Àâ§Â, §ÀâýÀ þúÓûÇ ¸ýÉ¢Á⡧Â.


¦ºÀÁ¡¨Ä ¦ºÀí¸û

º¢Ö¨Å «¨¼Â¡Çõ

¾ó¨¾ Á¸ý ࠬŢ¢ý ¦ÀÂá§Ä, ¬¦Áý.

 

¸¢È¢ŠÐ ¸üÀ¢ò¾ ¦ºÀõ

Àçġ¸ò¾¢ø þÕì¸¢È ±í¸û À¢¾¡§Å,

¯õÓ¨¼Â ¿¡Áõ «÷ì¸ôÀΞ¡¸;

¯õÓ¨¼Â þáÂõ ÅÕ¸;

¯õÓ¨¼Â º¢ò¾õ Àçġ¸ò¾¢ø ¦ºöÂôÀÎÅÐ §À¡Ä  â§Ä¡¸ò¾¢Öõ  ¦ºöÂôÀΞ¡¸.

 

±í¸û «Û¾¢É ¯½¨Å ±í¸ÙìÌ þýÚ «Ç¢ò¾ÕÙõ. ±í¸ÙìÌò ¾£¨Á ¦ºö¾Å÷¸¨Ç ¿¡í¸û ¦À¡ÚôÀÐ §À¡Ä ±í¸û À¡Åí¸¨Çô ¦À¡Úò¾ÕÙõ. ±í¸¨Ç §º¡¾¨É¢ø Å¢ÆÅ¢¼¡§¾Ôõ, ¾£¨Á¢ĢÕóÐ ±í¸¨Ç þÃðº¢ò¾ÕÙõ.

¬¦Áý.

Áí¸Ç Å¡÷ò¨¾ ¦ºÀõ

«Õû ¿¢¨Èó¾ Áâ§Â Å¡ú¸!

¸÷ò¾÷ ¯õÓ¼§É;

¦Àñ¸ÙìÌû ¬º£÷ž¢ì¸ôÀð¼Åû ¿£§Ã;

¯õÓ¨¼Â ¾¢ÕÅ¢üÈ¢ý ¸É¢Â¡¸¢Â

þ§ÂÍ×õ ¬º£÷ž¢ì¸ôÀð¼Å§Ã.

 

«÷‰¼ Á⡧ º÷§ÅÍÃÛ¨¼Â Á¡¾¡§Å, À¡Å¢¸Ç¡Â¢Õì¸¢È ±í¸Ù측¸ þô¦À¡ØÐõ ±í¸û Áý §¿Ãò¾¢Öõ §ÅñÊ즸¡ûÙõ.

¬¦Áý.

¾¢ÕòÐÅô Ò¸ú

À¢¾¡×ìÌõ  ;ÛìÌõ  ÀâÍò¾ ¬Å¢ìÌõ Á¸¢¨Á  ¯ñ¼¡Å¾¡¸.

 

¬¾¢Â¢§Ä þÕó¾Ð §À¡Ä þô¦À¡ØÐõ ±ô¦À¡ØÐõ ±ý¦ÈýÚõ þÕôÀ¾¡¸.  ¬¦Áý.

 

 

Å¢ÍÅ¡ºô À¢ÃÁ¡½õ

Àçġ¸ò¨¾Ôõ â§Ä¡¸ò¨¾Ôõ À¨¼ò¾ ±øÄ¡õÅøÄ À¢¾¡Å¡¸¢Â º÷§ÅÍÃ¨É Å¢Íź¢ì¸¢§Èý.

«ÅÕ¨¼Â ²¸ ;ɡ¸¢Â ¿õÓ¨¼Â ¿¡¾÷ þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ¨ÅÔõ Å¢Íź¢ì¸¢§Èý.

«Å÷ ÀâÍò¾ ¬Å¢Â¢É¡ø ¸÷ôÀÁ¡ö ¯üÀÅ¢òÐ ¸ýÉ¢Á⢼Á¢ÕóÐ À¢Èó¾¡÷. §À¡ïÍ À¢Ä¡ò¾¢ý «¾¢¸¡Ãò¾¢ø À¡ÎÀðÎ º¢Ö¨Å¢ø «¨ÈÔñÎ ÁâòÐ «¼ì¸õ ¦ºöÂôÀð¼¡÷. À¡¾¡Çò¾¢ø þÈí¸¢ ãýÈ¡õ ¿¡û Áâò§¾¡Ã¢¼Á¢ÕóÐ ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾¡÷.

Àçġ¸ò¾¢üÌ ±Øó¾ÕÇ¢ ±øÄ¡õÅøÄ À¢¾¡Å¡¸¢Â º÷§ÅÍÃÛ¨¼Â ÅÄÐ Àì¸ò¾¢ø Å£üÈ¢Õ츢ȡ÷.

«ùÅ¢¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ º£Å¢Â¨ÃÔõ Áâò¾Å¨ÃÔõ ¿Îò¾£÷ì¸ ÅÕÅ¡÷.

 

ÀâÍò¾ ¬Å¢¨Â Å¢Íź¢ì¸¢ý§Èý, ÀâÍò¾ ¸ò§¾¡Ä¢ì¸ ¾¢ÕÀ¨Â Å¢Íź¢ì¸¢§Èý. «÷‰¼Å÷¸Ù¨¼Â ºã¾£¾ô À¢Ã§Â¡ºÉò¨¾ Å¢Íź¢ì¸¢§Èý, À¡Å ¦À¡Úò¾¨Ä Å¢Íź¢ì¸¢§Èý. ºÃ£Ã ¯ò¾¡Éò¨¾ Å¢Íź¢ì¸¢§Èý, ¿¢ò¾¢Â º£Å¢Âò¨¾ Å¢Íź¢ì¸¢§Èý. - ¬¦Áý.

 


ÍÕì¸Á¡É ÁÉòÐÂ÷ ¦ºÀõ

±ý þ¨ÈÅÉ¡¸¢Â ¾ó¨¾§Â! ¿£÷ ¿ý¨Á ¿¢¨Èó¾Å÷. ±É§Å ±øÄ¡ÅüÈ¢üÌõ §ÁÄ¡¸ ¯õ¨Á ¿¡ý «ýÒ ¦ºö¸¢§Èý. ±ý À¡Åí¸Ç¡ø ¯ÁÐ «ý¨À ÁÈó¾¾ü¸¡¸ ÁÉõ ÅÕóи¢§Èý. ¯ÁÐ «ÕپŢ¡ø þÉ¢§Áø À¡Åõ ¦ºöž¢ø¨Ä ±ýÚ  ¯Ú¾¢ ÜÚ¸¢§Èý¬¦Áý.

§¾Å «ý¨É¨Â §¿¡ì¸¢ ¦ºÀõ

    Á¢¸×õ þÃì¸ÓûÇ ¾¡§Â! ¯ÁÐ «¨¼ì¸ÄÁ¡¸ µÊ ÅóÐ, ¯õÓ¨¼Â ÁýÈ¡ðÎì¸Ç¢ý ¯¾Å¢¨Âì §¸ð¼ ´ÕÅÉ¡¸¢Öõ, ¯õÁ¡ø ¨¸Å¢¼ôÀ𼾡¸ ´Õ §À¡Ðõ ¯Ä¸¢ø ¦º¡øÄ §¸ûÅ¢ôÀð¼¾¢ø¨Ä ±ýÚ ¿¢¨Éò¾ÕÙõ. ¸ýÉ¢ÂÕ¨¼Â þÃ¡ì¸¢É¢Â¡É ¸ýÉ¢¨¸§Â! ±ý ¾¨ÂÔûÇ ¾¡§Â! þôÀÊôÀð¼ ¿õÀ¢ì¨¸Â¡ø ²ÅôÀðÎ ¯õÓ¨¼Â ¾¢ÕôÀ¡¾ò¨¾ «ñÊÅÕ¸¢§Èý. ¦ÀÕãȢóÐ «ØÐ À¡Å¢Â¡¸¢Â ¿¡ý ¯ÁÐ ¾¡ÂÇòÐìÌì ¸¡òÐ즸¡ñÎ ¯ÁÐ ºã¸ò¾¢§Ä ¿¢ü¸¢ý§Èý. «Å¾Ã¢ò¾ Å¡÷ò¨¾Â¢ý ¾¡§Â! ±õ ÁýÈ¡ð¨¼ô ÒÈ츽¢Â¡Áø ¾Â¡ÀÃ¢Â¡ì §¸ðÎ ¾ó¾ÕÙõ. ¬¦Áý.

 

¿ÁìÌô À¡Ð¸¡ÅÖõ Ш½ÔÁ¡Â¢Õ츢ýÈ ÒÉ¢¾ «ó§¾¡É¢Â¡ÕìÌ §¾¡ò¾¢ÃÁ¡¸ (ÀÃ, «Õû, À¢¾¡)

ÀâÍò¾ Å¢ÍÅ¡º¢¸Ç¢ý ¬ýÁ¡ì¸û ¿¢ò¾¢Â þ¨ÇôÀ¡üÈ¢¨Â «¨¼Âò¾ì¸¾¡¸ (ÀÃ, «Õû, À¢¾¡)


 

 

 

 

 

 

 


Syndicate  Print  

Christmas 2011 - List of Carols Performances
Minimize
DateAddedFull NamePhoneEmailAgeRole
08-10-2012 08:04:04 aghysupazf wglyjgrr abcowoiiaf@duepai.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-10-2012 12:44:46 nkaersfexd ehxhcxuu wuqiqvnaet@lqopal.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-11-2012 14:54:17 misbiawmrh ftattxnh giqxyhhblq@weinqg.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-12-2012 04:18:23 cjorwqafxr qoedpqbo bkxbudkvlq@eacrth.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-12-2012 09:18:42 test 444444 test@test.com Age One to Four Participant
08-12-2012 23:33:01 test 1111 test@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-13-2012 22:40:10 test 7078 test@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-14-2012 02:16:54 qaarvikury lfoutiku lnssmdnngj@yzxsak.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-15-2012 16:18:40 test 123 stest@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-16-2012 04:50:17 udlvhulayh iuiinewz wijibdzcrp@urwqea.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-18-2012 08:06:44 avkvninvkx vjwhahhz hpsdjntcts@pliuzd.com Age One to Four Co-Ordinator Main
08-19-2012 00:07:46 test 123 test@test.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-18-2012 09:55:09 sqbskzvjdm hlnhwgdp hvwxxmplat@lkzhbl.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-19-2012 10:11:52 ogvfgxblrv ywbdewlb diuzrbcyhw@vhincu.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-19-2012 11:51:58 vtnlequtmz lqscjmuw egqvoeejll@ezcium.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-20-2012 08:45:29 oeexnuoiom pelnzmjm ooptoodnto@nsrhos.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-22-2012 14:33:25 hbagkoviqc pxzpclct jrpkqeceso@zlafvk.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-23-2012 12:07:13 ycexbetszv cstszmab uufwrbuwhx@yjvxip.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-24-2012 05:03:25 hkragedjye qfplfawf yppninqbax@yhsodv.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-25-2012 02:31:31 zxiqpapuld oeihxmmj ktmcaefkig@ofjnbs.com Age One to Four Co-Ordinator Main
10-03-2012 00:58:14 uqjtnpwzho vjqlfsqv xccgmzmobw@ajbpzr.com Age One to Four Co-Ordinator Main
10-09-2012 11:00:40 gsfwdazndh ixcnwqxo nvvvxqfisr@wlnwfd.com Age One to Four Co-Ordinator Main
10-09-2012 11:01:41 gsfwdazndh ixcnwqxo nvvvxqfisr@wlnwfd.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 11:12:04 vv 111-345-9080 vv@gho.vom Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 11:39:59 hj 1234567890 hj@coo.mop Age Eighteen and Above Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:46 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:49 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:53 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:00:57 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
02-16-2014 12:01:02 gg 6787898767 gg@gail.com Age One to Four Co-Ordinator Main
04-07-2014 15:10:16 matt 26157921732 barny182@hotmail.com Age Thirteen to Eighteen Co-Ordinator Helper
05-21-2014 23:51:09 matt 23520057389 barny182@hotmail.com Age Thirteen to Eighteen Co-Ordinator Main
07-14-2014 03:59:02 hpustirahm iawcvubnjmdbuipmjd, tzmfcfpqbc tlcuijvqzd@lhzdsc.com Age One to Four Co-Ordinator Main
07-14-2014 17:12:57 ebcmnvrqgu oxldfubnjmdbuipmjd, ylrdtwnegg pmpzmfezod@mnvrfi.com Age One to Four Co-Ordinator Main
09-23-2014 19:39:07 Hannah Johnson 408-966-7963 preeya_j@yahoo.com Age Nine to Twelve Participant
10-04-2014 11:21:30 Tribal Beats, Berkeley 6503241509 tribalbeats@gmail.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 11:22:18 Tamil Folk(Steffi) 4086756789 folk@gmail.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 11:23:28 Music Blast - St Joseph Parish 6504567890 parish@yahoo.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 11:24:30 Galaxy Boyz Manu & Bala 40812345678 hisudha@gmail.com Age Thirteen to Eighteen Participant
10-04-2014 11:25:07 Nadanam( Sarah) 4153456789 naatiya@gmail.com Age Nine to Twelve Participant
10-04-2014 12:15:24 Isai Virunthu, Berkely 6504567890 isa@gmail.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 12:19:23 Anoop & Sudhahar 4086789087 drama@hollywood.com Age Eighteen and Above Participant
10-04-2014 12:22:09 Brittany 4089876785 britt@minnajal.com Age Thirteen to Eighteen Participant
10-05-2014 09:19:02 Larishia 4085912789 lri2@hotmail.com Age One to Four Co-Ordinator Helper
10-06-2014 17:16:09 Barthelom Francis - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Co-Ordinator Main
10-06-2014 17:17:07 Winston James - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:18:07 Alfi James Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:18:47 Andrew John - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:19:27 Anita - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
10-06-2014 17:20:08 Nirel Zephan - Kids Skit. Wedding at Cana 408-242-3251 barthelom_francis@yahoo.com Age Five to Eight Participant
Page 1 of 4           Next >> 

Syndicate  Print  

Christmas 2013 - Children's Carols Signup
Minimize
This module needs to be configured.

Print  

St. Joseph's International
MinimizeSyndicate  Print  

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2014 by BATCC